ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11466 382163
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4006 ) ( 379080 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
7460 3083
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 1389
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 869 ) ( 748 )
Витрати на збут 2150 ( 97 ) ( 3142 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4549 ) ( 439 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
1945 143
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 126 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
2071 143
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -207 -121
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
1864 22
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1864 22

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 4874 376159
Витрати на оплату праці 2505 1669 1675
Відрахування на соціальні заходи 2510 604 611
Амортизація 2515 37 122
Інші операційні витрати 2520 4549 3575
Разом 2550 11733 382142

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2015 рiк склав 11 466 тис. грн. Iнший операцiйний дохiд 0 тис. грн. ( дохiд вiд реалiзованих виробничих запасiв та основних засобiв, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi), iншi фінансові доходи - 126 тис. грн. (нарахованi проценти банку на залишок коштiв на рахунку, оприбуткування матерiалiв вiд списання осн. засобiв), надзвичайнi доходи - 0,0 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати - 869 тис.грн. Витрати на збут - 97 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 4549 тис.грн Аналiтичний облiк складу витрат здiйснюється за видами витрат. За 2015 рiк собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 4006 тис. грн., податок на прибуток - 207 тис. грн., сума податку на прибуток згiдно Декларацiї по податку на прибуток за 2015р. Таким чином, фiнансовий результат за 2015 рiк склали чистий прибуток в сумi 1864 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна