ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво свинцю, цинку й олова за КВЕД 24.43
Середня кількість працівників1 52    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85102, Донецька, д/н, м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницького, 1, 0627226324
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 5 5
накопичена амортизація 1002 5 5
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8
Основні засоби: 1010 433 534
первісна вартість 1011 1752 1891
знос 1012 1319 1357
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 441 542
II. Оборотні активи
Запаси 1100 26973 29444
Виробничі запаси 1101 650 685
Незавершене виробництво 1102 0 1494
Готова продукція 1103 1827 827
Товари 1104 24496 26438
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 332590 323196
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
8033 22831
з бюджетом 1135 131 1902
у тому числі з податку на прибуток 1136 131 192
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1751
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 372 399
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 2114 0
Усього за розділом II 1195 370213 379523
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 370654 380065

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1641 1641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3001 4865
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4642 6506
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 22624 11051
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 343284 347081
за розрахунками з бюджетом 1620 11 22
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 25 51
за розрахунками з оплати праці 1630 50 93
за одержаними авансами 1635 0 10516
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 18 4745
Усього за розділом IІІ 1695 366012 373559
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 370654 380065

Примітки: (1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi таП(С)БО 2 "Баланс". Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(С)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Для кожного об'єкту основних засобiв з метою амортизацiї визначено термiн корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть. При передачi малоцiнних та швидкозношуючихся предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, знос нараховується у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкту. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає його синтетичному облiку. Залишкова вартiсть основних засобiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2015р. - дорiвнює 534 тис. грн. (первiсна вартiсть -1891 тис. грн., знос - 1357 тис. грн., у т. ч. Будiвлi та споруди (рах. 103) - 152 тис. грн., Машини та обладнання (рах.104) - 1443 тис. грн., Транспортнi засоби (рах. 105) - 3 тис. грн., Iнструменти, прилади та iнвентар (рах. 106) - 105 тис. грн., Iншi основнi засоби (рах. 109) - 139 тис. грн., Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (рах. 112) - 49 тис. грн. Нематерiальнi активи (субрах. 127) - 5 тис. грн. За звiтний перiод амортизацiя склала 38 тис. грн. У звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 139 тис. грн. За звiтний перiод на пiдприємствi не було вибуття основних засобiв На пiдприємствi немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження. На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу. На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування. На пiдприємствi немає основних засобiв, що тимчасово не використовуються. На балансi пiдприємства враховуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 8 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi не враховуються. Станом на 31.12.2015р. на пiдприємствi необоротнi активи склали 542 тис. грн. Основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 71,8%. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється у вiдповiдностi з дiючим П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв являється кожне найменування цiнностей. Станом на 31.12.2015р. запаси, розрахованi вiдповiдно до вимог нових нацiональних стандартiв, складають 29444 тис. грн., в т. ч. виробничi запаси 685 тис. грн. Склад виробничих запасiв пiдприємства слiдуючий: - субрах. 201 "Сировина та матерiали" - 650 тис. грн.; - субрах. 203 "Паливо" - 5 тис. грн.;- субрах. 205 "Будівельні матеріали" - 6 тис.грн.; - субрах. 207 "Запаснi частини" - 24 тис. грн.; - рах. 25 "Напівфабрикати" - 1494 тис.грн. - рах. 26 "Готова продукцiя" - 827 тис. грн. - рах. 28 "Товари" - 26438 тис.грн. До МШП вiдносяться предмети, якi використовуються на протязi не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу. МШП повнiстю списуються на операцiйнi витрати за iдентифiкацiйною вартiстю на момент списання в експлуатацiю Для забезпечення збереження МШП в експлуатацiї ведеться оперативний кiлькiсний облiк по мiсцям експлуатацiї та матерiально-вiдповiдальних осiбна протязi всього термiну їх використання. Станом на 31.12.2015р. готова продукцiя склала - 827 тис. грн. На 31.12.2015р. грошовi кошти пiдприємства склали 399 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться згiдно дiючого П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює дебiторськiй заборгованостi з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, який в 2015 роцi не формувався, та станом на 31.12.2015р. склала 323 196 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 22831 тис.грн.,з бюджетом склала на 31.12.2015р. - 1902 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015р. склала 1751 тис.грн. Разом Оборотнi активи на пiдприємствi склали 379 523 тис. грн. Згiдно з установчими документами Товариством визначено статутний капiтал у розмiрi 1 641 078 (один мiльйон шiсть сот сорок одна тисяча сiмдесят вiсiм) грн. 00 коп., який подiлено на 1 641 078 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня. Фактично на 31.12.2015р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Станом на 31.12.2015р. власний капiтал пiдприємства складається з: - Статутного капiталу у розмiрi 1641 тис. грн.; - Нерозподiлений прибуток у розмiрi 4865 тис. грн., який становив 3001 тис. грн. на початок року, збiльшився на суму чистого прибутку за 2015 рiк у сумi 1864 тис. грн. Облiк зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання оцiнюються в балансi по сумi погашення, тобто не дисконтованнiй сумi грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде виплачена для погашення зобов'язаннь. Поточнi зобов'язання оцiнюються в балансi по сумi погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2015р. становить 373 559 тис. грн., склад її слiдуючий: - Векселi виданi - 11 051 тис. грн.; - Поточна заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням - 0,0 тис. грн. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 347 081 тис. грн.. - Поточнi зобов'язання з бюджетом - 22 тис. грн.; - зi страхування - 51 тис. грн.; - з оплати працi - 93 тис. грн.; -Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 10516; - iншi поточнi зобов'язання - 4745 тис. грн. Облiк позикових коштiв здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та облiковується на рахунках класу 5 "Довгостроковi зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються проценти оцiнюються в балансi пiдприємства по теперiшнiй вартостi, тобто дисконтованiй сумi майбутнiх платежiв (з вирахуванням очiкуваного вiдшкодування), яка, як очiкується, буде необхiдна для погашення зобов'язань. Пiдприємство не мало довгострокових зобов'язань на початок та кiнець звiтного року. Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на рахунку 601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi", якi в звiтному перiодi на пiдприємствi не враховувалися. Разом довгострокових та поточних зобов'язань - 373 559 тис. грн. Бухгалтерський облiк коштiв забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО 15 "Доход" (п.п 16-19). В звiтному роцi забезпечення наступних витрат та цiльового фiнансування на пiдприємствi не враховувалися. Доходи майбутнiх перiодiв оцiнюються в балансi пiдприємства по справедливiй вартостi отриманих активiв. На 31.12.2015р. доходи майбутнiх перiодiв склали 0,0 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.