ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Генерального Директора за результатами роботи за 2014 рік. 3. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 році. 4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за результатами діяльності у 2014 році. 5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік. 7. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняли рiшення:
З першого питання: головуючим загальних зборів акціонерів обрати Дуванова Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Войцехович Йосипа Івановича, обрати лічильну комісію у складі: -головний бухгалтер ПрАТ "ЦИНК" - Стрікаліс Тетяна Вікторівна, - провідний інженер з ОП та УП ПрАТ "ЦИНК" - Тупіченко Галина Крстянтинівна
З другого питання: затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2014 рік.
З третього питання: затвердити звіт Наглядової ради за результатами роботи за 2014 рік.
З четвертого питання: затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.
З п`ятого питання: затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності за 2014 рік.
З шостого питання: Направити кошти чистого прибутку Товариства від діяльності за 2014 рік на розвиток виробництва, поповнення оборотних коштів.
З сьомого питання: Визначити основними напрямками діяльності у 2015 році: - отримання цинкового купоросу першого ґатунку (у гранулах та порошку);
- продовження роботи по відпрацюванню технології з переробки цинквмісного пилу електроплавильних печей чорної металургії;
- продовження пошуку можливостей з реалізації цинкового купоросу на ринках Європи та Азії;
- продовження пошуку можливостей випуску нових видів продукції та розширення ї асортименту, завоювання нових сегментів ринку;
- отримання позитивного фінансового результату.
Перелік питань порядку денного було визначено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій щодо включення до порядку денного питань та про виключення з порядку денного вже існуючих питань не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.