ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 № 197928
3. Дата проведення державної реєстрації 09.07.2003
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 1641078
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.43 - ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ Й ОЛОВА

20.13 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ НЕОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН

24.45 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Генеральний директор
Ревізор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "СБЕРБАНК"
2) МФО банку 320627
3) Поточний рахунок 26003013002877
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "СБЕРБАНК"
5) МФО банку 320627
6) Поточний рахунок 26003013002877