ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 433 534 0 0 433 534
будівлі та споруди 15 11 0 0 15 11
машини та обладнання 363 456 0 0 363 456
транспортні засоби 2 2 0 0 2 2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 53 65 0 0 53 65
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 433 534 0 0 433 534
Опис Ступiнь використання основних засобiв : -будiвлi та споруди-80%-машини та обладнання-70%-транспортнi засоби-1%-iншi- 80% Ступiнь зносу основних засобiв : -будiвлi та споруди- 92,76%-машини та обладнання-68,40%-транспортнi засоби-33,33%-iншi-77,82% Ведеться класифiкацiя основних засобiв по групам у вiдповiдностi з п.5.1. ПСБО 7 "Основнi засоби". При розрахунку амортизацiї беруться до уваги термiн корисного використання об'єкта основних засобiв до первiсної вартостi на початок звiтного перiоду на кожний iнвентарний об'ект, ( у розрахунку на календарний мiсяць). 103 - Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої 10 рокiв 104 - Машини та обладнання - 5 рокiв, з них комп'ютерна технiка - 2 роки 105 - Транспортнi засоби 8 рокiв 106 - Iнструмент, iнвентар, прилади та мебель 4 роки 109 - Iншi основнi засоби 12 рокiв Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв . У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 1752,0 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1319,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 433,0 тис.грн., в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,137,0 тис.грн,15,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1341,0 тис.грн., 978,0 тис.грн., 363,0 тис.грн. * Транспортнi засоби 3,0 тис.грн. 1,0 тис.грн, 2,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -81,0 тис.грн.,46,0 тис.грн., 35,0 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,134,0 тис.грн., 0 тис.грн. *МНМА 41,0 тис.грн.,23,0 тис.грн.,18,0 тис.грн У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 1891,0 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1357,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 534,0 тис.грн., в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,141,0 тис.грн,11,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1443,0 тис.грн., 987,0 тис.грн., 456,0 тис.грн. * Транспортнi засоби 3,0 тис.грн.,1,0 тис.грн., 2,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -105,0 тис.грн.,66,0 тис.грн., 39 тис.грн. * Iншi основнi засоби 139,0 тис.грн.,135,0 тис.грн., 4,0 тис.грн. *МНМА 49,0 тис.грн.,27,0 тис.грн.,22,0 тис.грн Протягом року надiйшло основних засобiв на 139,0 тис.грн. по групах: *Машини та обладнання 102,0 тис.грн., *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 24,0 тис.грн., * Iншi основнi засоби 5,0 тис.грн., *МНМА 8,0 тис.грн. Вибуття не вiдбувалось. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний. На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2015року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % . Спосiб утримання активiв- активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдприємства : -будiвлi та споруди утримуються в робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, проводились лише поточнi ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти; -транспортнi засоби -утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти. В 2015 роцi пiдприємством витрачено на поточнi ремонти - 5 тис.грн. , капiтальнi ремонти-0 тис.грн. Товариство не має на балансi основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi. Основнi засоби використовуються для власної господарської дiяльностi . Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є пiдтримувати основнi засоби в робочому станi. Основнi засоби (будiвлi та споруди) розташованi в м. Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,б.1

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6506 4642
Статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4865 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4865 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.