ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Сафiн Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 32609581
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 85102, Донецька область, д/н, м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницького, 1
5. Міжміський код, телефон та факс 0627226324, 0627226324
6. Електронна поштова адреса 32609581@zinc.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№83(2337), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.zinc.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)