ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 382163 10723
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 379080 ) ( 9012 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
3083 1711
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1389 110
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 748 ) ( 822 )
Витрати на збут 2150 ( 3142 ) ( 163 )
Інші операційні витрати 2180 ( 439 ) ( 287 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
143 549
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
143 549
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -121 -47
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
22 502
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 559 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 559 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 559 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 581 502

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 376159 1309
Витрати на оплату праці 2505 1675 1912
Відрахування на соціальні заходи 2510 611 700
Амортизація 2515 122 123
Інші операційні витрати 2520 3575 287
Разом 2550 382142 4331

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1641078 1641078
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1641078 1641078
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0134058 0.3058965
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0134058 0.3058965
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2014 рiк склав 382 163 тис. грн. Iнший операцiйний дохiд 1 389 тис. грн. ( дохiд вiд реалiзованих виробничих запасiв та основних засобiв, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi), iншi доходи - 14.3 тис. грн. (нарахованi проценти банку на залишок коштiв на рахунку, оприбуткування матерiалiв вiд списання осн. засобiв), надзвичайнi доходи - 0,0 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати - 748 тис.грн. Витрати на збут - 3142 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 439 тис.грн Аналiтичний облiк складу витрат здiйснюється за видами витрат. За 2014 рiк собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 379 080 тис. грн., податок на прибуток - 121 тис. грн., сума податку на прибуток згiдно Декларацiї по податку на прибуток за 2014р. Таким чином, фiнансовий результат за 2014 рiк склали чистий прибуток в сумi 22 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна