ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво свинцю, цинку й олова за КВЕД 24.43
Середня кількість працівників1 58    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84205 Донецька область м. Дружкiвка вулиця Чайковського, будинок 1, т.0627226324
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 5 5
накопичена амортизація 1002 5 5
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8
Основні засоби: 1010 550 433
первісна вартість 1011 1748 1752
знос 1012 1198 1319
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 558 441
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21277 26973
Виробничі запаси 1101 721 650
Незавершене виробництво 1102 584 0
Готова продукція 1103 155 1827
Товари 1104 19817 24496
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6516 332590
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
108 8033
з бюджетом 1135 179 131
у тому числі з податку на прибуток 1136 179 131
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 372
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 940 2114
Усього за розділом II 1195 29050 370213
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 29608 370654

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1641 1641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2979 3001
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4620 4642
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 24132 22624
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 762 343284
за розрахунками з бюджетом 1620 9 11
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 27 25
за розрахунками з оплати праці 1630 58 50
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 18
Усього за розділом IІІ 1695 24988 366012
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 29608 370654

Примітки: Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi таП(С)БО 2 "Баланс". Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(С)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Для кожного об'єкту основних засобiв з метою амортизацiї визначено термiн корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть. При передачi малоцiнних та швидкозношуючихся предметiв в експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, знос нараховується у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкту. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає його синтетичному облiку. Залишкова вартiсть основних засобiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014р. - дорiвнює 433 тис. грн. (первiсна вартiсть -1752 тис. грн., знос - 1319 тис. грн., у т. ч. Будiвлi та споруди (рах. 103) - 152 тис. грн., Машини та обладнання (рах.104) - 1341 тис. грн., Транспортнi засоби (рах. 105) - 3 тис. грн., Iнструменти, прилади та iнвентар (рах. 106) - 81 тис. грн., Iншi основнi засоби (рах. 109) - 134 тис. грн., Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (рах. 112) - 37 тис. грн. Нематерiальнi активи (субрах. 127) - 5 тис. грн. За звiтний перiод амортизацiя склала 122 тис. грн. У звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 4 тис. грн. За звiтний перiод на пiдприємствi не було вибуття основних засобiв На пiдприємствi немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження. На пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу. На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за рахунок цiльового фiнансування. На пiдприємствi немає основних засобiв, що тимчасово не використовуються. На балансi пiдприємства враховуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 8 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi не враховуються. Станом на 31.12.2014р. на пiдприємствi необоротнi активи склали 441 тис. грн. Основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 75,8%. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється у вiдповiдностi з дiючим П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв являється кожне найменування цiнностей. Станом на 31.12.2014р. запаси, розрахованi вiдповiдно до вимог нових нацiональних стандартiв, складають 26 973 тис. грн., в т. ч. виробничi запаси 601,4 тис. грн. Склад виробничих запасiв пiдприємства слiдуючий: - субрах. 201 "Сировина та матерiали" - 626 тис. грн.; - субрах. 203 "Паливо" - 7 тис. грн.; - субрах. 207 "Запаснi частини" - 17 тис. грн.; - рах. 26 "Готова продукцiя" - 1827 тис. грн. - рах. 28 "Товари" - 24496 тис.грн. До МШП вiдносяться предмети, якi використовуються на протязi не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу. МШП повнiстю списуються на операцiйнi витрати за iдентифiкацiйною вартiстю на момент списання в експлуатацiю Для забезпечення збереження МШП в експлуатацiї ведеться оперативний кiлькiсний облiк по мiсцям експлуатацiї та матерiально-вiдповiдальних осiбна протязi всього термiну їх використання. Станом на 31.12.2014р. готова продукцiя склала - 1827 тис. грн. На 31.12.2014р. грошовi кошти пiдприємства склали 372 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться згiдно дiючого П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює дебiторськiй заборгованостi з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, який в 2014 роцi не формувався, та станом на 31.12.2014р. склала 332 590 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 8033 тис.грн.,з бюджетом склала на 31.12.2014р. - 131 тис. грн. Iншi оборотнi активи - 2114 тис.грн. Разом Оборотнi активи на пiдприємствi склали 370 213 тис. грн. Згiдно з установчими документами Товариством визначено статутний капiтал у розмiрi 1 641 078 (один мiльйон шiсть сот сорок одна тисяча сiмдесят вiсiм) грн. 00 коп., який подiлено на 1 641 078 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня. Фактично на 31.12.2014р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Станом на 31.12.2014р. власний капiтал пiдприємства складається з: - Статутного капiталу у розмiрi 1641 тис. грн.; - Нерозподiлений прибуток у розмiрi 3001 тис. грн., який становив 2979 тис. грн. на початок року, збiльшився на суму чистого прибутку за 2014 рiк у сумi 22 тис. грн. Облiк зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання оцiнюються в балансi по сумi погашення, тобто не дисконтованнiй сумi грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде виплачена для погашення зобов'язаннь. Поточнi зобов'язання оцiнюються в балансi по сумi погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2014р. становить 366 012 тис. грн., склад її слiдуючий: - Векселi виданi - 22 624 тис. грн.; - Поточна заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням - 0,0 тис. грн. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 343 284 тис. грн.. - Поточнi зобов'язання з бюджетом - 11 тис. грн.; - зi страхування - 25 тис. грн.; - з оплати працi - 50 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 18 тис. грн. Облiк позикових коштiв здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та облiковується на рахунках класу 5 "Довгостроковi зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються проценти оцiнюються в балансi пiдприємства по теперiшнiй вартостi, тобто дисконтованiй сумi майбутнiх платежiв (з вирахуванням очiкуваного вiдшкодування), яка, як очiкується, буде необхiдна для погашення зобов'язань. Пiдприємство не мало довгострокових зобов'язань на початок та кiнець звiтного року. Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на рахунку 601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi", якi в звiтному перiодi на пiдприємствi не враховувалися. Разом довгострокових та поточних зобов'язань - 366 012 тис. грн. Бухгалтерський облiк коштiв забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО 15 "Доход" (п.п 16-19). В звiтному роцi забезпечення наступних витрат та цiльового фiнансування на пiдприємствi не враховувалися. Доходи майбутнiх перiодiв оцiнюються в балансi пiдприємства по справедливiй вартостi отриманих активiв. На 31.12.2014р. доходи майбутнiх перiодiв склали 0,0 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.