ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального Директора за результатами роботи за 2013 рiк. 3. Затвердження звiту Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2013 роцi. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за результатами дiяльностi у 2013 роцi. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. 8. Обрання / переобрання органiв управлiння та контролю Товариства. Прийняли рiшення: З першого питання: головуючим загальних зборiв акцiонерiв обрати Яковлева Володимира Михайловича; секретарем загальних зборiв обрати - Дуванова Андрiя Анатолiйовича,обрати лiчильну комiсiю у складi: - Головний бухгалтер ПрАТ "ЦИНК" - Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна - Провiдний iнженер з ОП та УП ПрАТ "ЦИНК" - Тупiченко Галина Костянтинiвна. З другого питання : затвердити звiт Генерального директора за результатами роботи за 2013 рiк. З третього питання: затвердити звiт Наглядової ради за результатами роботи за 2013 рiк. З четвертого питання:Затвердити звiт та висновки Ревiзора за результатами дiяльностi у 2013 роцi. З п'ятого питання :Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчнi результати дiяльностi за 2013 рiк. З шостого питання: Направити кошти чистого прибутку Товариства вiд дiяльностi за 2013 рiк на розвиток виробництва, поповнення оборотних коштiв. З сьомого питання:Визначити основними напрямками дiяльностi: - проведення дослiдницьких робiт з переробки цинквмiсного пилу електроплавильних печей чорної металургiї; - оптимiзацiя технологiї сполучення цинкового купоросу з метою зниження собiвартостi його виробництва та виходу на конкурентоспроможну цiну; - будiвництво обладнання для спалювання пiчного палива у вельцпечi з метою зниження використання природного газу, що має велику вартiсть; - продовження пошуку можливостей з реалiзацiї цинкового купоросу на ринках Європи та Азiї; - продовження пошуку можливостей випуску нових видiв продукцiї та розширення ї асортименту, завоювання нових сегментiв ринку; - отримання позитивного фiнансового результату. З восьмого питання: 1) Сафiна Олександра Анатолiйовича звiльнити з займаної посади та призначити на посадi Генерального директора з 10.04.2014 року строком на три роки. 2) Звiльнити з займаної посади посадових осiб Наглядової ради: 1. Паламарчука Iгоря Станiславовича, 2. Кулiш Михайла Петровича, 3. Яковлева Володимира Михайловича, голову правлiння ВАТ "Укрцинк". Обрати з 10.04.2014р. членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки: 1. акцiонера Паламарчука Iгоря Станiславовича, 2. акцiонера Кулiш Михайла Петровича, 3. ВАТ "Укрцинк" в особi Яковлева Володимира Михайловича, голову правлiння ВАТ "Укрцинк", що дiє на пiдставi Статуту. 3) Звiльнити Ревiзора вiд акцiонера ВАТ ДОНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВЕЛЬНИЙ ЗАВОД "АСТРА" в особi Сергiєнко Тетяни Василiвни у зв'язку з виходом iз складу акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" цiєї юридичної особи. Призначити Ревiзором з 10.04.2014 р. строком на 3 (три) роки фiзичну особу Сергiєнко Тетяну Василiвну, бухгалтера за освiтою, та укласти з нею договiр цивiльно-правового характеру як с фахiвцем у сферi бухгалтерського облiку та аудиту. Доручити Наглядовiй Радi в особi Голови укласти контракт з Генеральним директором. Доручити Генеральному директору укласти цивiльно-правовi договори з всiма членами Наглядової ради та Ревiзором. Перелiк питань порядку денного було визначено Наглядовою Радою Товариства. Пропозицiй щодо включення до порядку денного додаткових питань та про виключення з порядку денного вже iснуючих питань не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.