ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво свинцю, цинку й олова за КВЕД 24.43
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10723 16248
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9012 ) ( 13922 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1711 2326
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 110 6451
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 822 ) ( 983 )
Витрати на збут 2150 ( 163 ) ( 360 )
Інші операційні витрати 2180 ( 287 ) ( 6732 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
549 702
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 7
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
549 709
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -47 -178
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
502 531
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 502 531

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1309 4941
Витрати на оплату праці 2505 1912 2203
Відрахування на соціальні заходи 2510 700 813
Амортизація 2515 123 448
Інші операційні витрати 2520 287 6732
Разом 2550 4331 15137

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1641078 1641078
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1641078 1641078
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.3058965 0.3235678
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.3058965 0.3235678
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт визначається вiдповiдно до методу нарахувань. Витрати щодо податку на прибуток включаються з податкiв, розрахованих згiдно з чинним податковим законодавством України. Чистий доход вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2013 р. складає 10723,0 тис.грн. "Iншi операцiйнi доходи"- 110,0 тис.грн, а саме: - 109,0 тис.грн. -дохiд вiд операцiй купiвлi-продажу валюти та вiд операцiйної курсової рiзницi; - 1,0 тис. грн. - дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi. "Iншi операцiйнi витрати" складають - 287 тис.грн, а саме: - 161,0 тис. грн. - заробiтна плата, вiдрахування по заробiтнiй платi до ЄСВ та iншi вимушенi витрати пiдприємства за роботу при простої виробництва. - 20,0 тис.грн. - вiдшкодування пiльгових пенсiй; - 3,0 тис. грн. - добровiльнi внески до неприбуткових органiзацiй; - 46,0 тис. грн. - податки та обов'язковi платежi до бюджету; - 7,0 тис. грн. - iнформацiйне забезпечення пiдприємства; - 2,0 тис. грн. - лiцензiї та спецiальнi дозволи; - 8,0 тис. грн. - витрати пiдприємства не пов'язанi з господарською дiяльнiстю пiдприємства, а саме придбання питної води для працiвникiв IТР. - 7,0 - списання безнадiйних боргiв; - 33,0 - убуток вiд списання сумм ПДВ по неотриманим в строк податковим накладним. Сума чистого прибутку за 2013 рiк склала - 502 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна