ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво свинцю, цинку й олова за КВЕД 24.43
Середня кількість працівників 74    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 85102 Донецька область м.Костянтинiвка Б. Хмельницького,1, т.0627226324
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 5 5
накопичена амортизація 1002 5 5
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 8
Основні засоби: 1010 412 550
первісна вартість 1011 1487 1748
знос 1012 1075 1198
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 412 558
II. Оборотні активи
Запаси 1100 22893 21277
Виробничі запаси 1101 1116 721
Незавершене виробництво 1102 296 584
Готова продукція 1103 977 155
Товари 1104 20504 19817
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6505 6516
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
99 108
з бюджетом 1135 5 179
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 179
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 173 30
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1095 940
Усього за розділом II 1195 30773 29050
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 31185 29608

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1641 1641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2477 2979
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4118 4620
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 26427 24132
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 245 762
за розрахунками з бюджетом 1620 16 9
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 39 27
за розрахунками з оплати праці 1630 78 58
за одержаними авансами 1635 262 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 27067 24988
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 31185 29608

Примітки: При складаннi звiтностi за 2013 рiк пiдприємство керувалося П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Активи на пiдприємствi згруповано за загальноприйнятими ознаками : оборотнi та необоротнi. У складi необоротних активiв на пiдприємствi знаходяться нематерiальнi активи , незавершене будiвництво та основнi засоби. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2013р. повнiстю з амортизувалися, а саме: програма 1С заробiтна плата. Незавершене будiвництво станом на 31.12.2013 року -8,0 тис.грн.- придбанi але не введенi основнi засоби. ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв . У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 1487 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1075,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 412, 0 в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,115,0 тис.грн,37,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1119,0 тис.грн., 791,0 тис.грн.,328,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -45,0 тис.грн.,15,0 тис.грн., 30 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,132,0 тис.грн.,2,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 1748 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1198,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 550, 0 тис.грн., в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,132,0 тис.грн,20,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1341,0 тис.грн., 880,0 тис.грн., 461,0 тис.грн. * Транспортнi засоби 3,0 тис.грн. 0 3,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -81,0 тис.грн.,31,0 тис.грн., 50 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,133,0 тис.грн.,1,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн Протягом року надiйшло основних засобiв на 261 тис.грн. по групах: *Машини та обладнання - 222,0 тис.грн. * Транспортнi засоби-3,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -36,0 тис.грн. Вибуття не вiдбувалось. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний . На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2013року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % . Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2013р. склала 766,0 тис.грн. ЗАПАСИ Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2013 складає 21277 тис.грн. Сировина i матерiали 710,0, паливо-2,0; Запаснi частини 9,0;незавершене виробництво-584,0; готова продукцiя-155,0; товари - 19817,0. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв складається з витрат на придбання, доставку i переробку. При вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по iдентифiцiйної собiвартостi. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi , не визнано активами. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах , картках складського облiку у кiлькiсному i цiновому виразi. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi проводилася за iсторичною собiвартiстю, на дату балансу -за чистою реалiзацiйною вартiстю. Виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв ,пiдприємством було прийняте рiшення не створювати резерв сумнiвних боргiв ,тому що вiд кожного з дебiторiв очiкується одержання сплати за вiдвантаженi послуги. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть, критична i понадкритична неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю , роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок , що були проведенi протягом року. Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013р. становить 6516,0 тис.грн.( строк непогашення до 12 мiсяцiв-2563,0 тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв-1229,0 тис.грн., вiд18 до 36 мiсяцiв-2724,0 тис.грн.). Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату балансу складає бiльш 8 пiдприємств. Найбiльш великими дебiторами є: ПП "Герон"-1115,3; ПрАТ "Мушкетiвська автобаза"-1919,8 тис.грн., ТОВ "Укрсплав"-2533,8 тис.грн. та iншi. Рядок 1130 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами"-108,0 тис.грн.-авансовi внески за товари, роботи послуги (сировину, водопостачання, газ, електроенергiю, та iнше). Рядок 1135 " Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом"-179,0 тис.грн., а саме авансовий внесок з податку на прибуток. Грошовi кошти включають в себе суму грошей - 30,0 тис.грн, а саме на поточному рахунку в банку: -в нацiональнiй валютi . Iншi оборотнi активи 940,0, а саме неотриманi податковi накладнi. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр Статутного капiталу ,заявлений та повнiстю сплачений, на дату балансу становить - 1641,0 тис. грн Статутний фонд товариства подiлено на 1641078 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,0 грн кожна . Облiк формування статутного капiталу ведеться на рахунку 40" Статутний капiтал" i вiдповiдає вимогам П(С)БО №5. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2013 роцi не здiйснювалось. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2013 року не нараховувалися. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2013 року пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Нерозподiлений прибуток на початок 2013 року становить 2477,0 тис. грн. Протягом 2013 року отримано прибутку-502,0 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на 31.12.2013 року-2979,0 тис.грн. Власний капiтал станом на 31.12.2013 року становить 4620,0 тис.грн. В структурi капiталу власнi кошти складають на звiтну дату 15,6% - цей показник нижче оптимального. Довгострокових зобов'язань пiдприємство немає. Розмiр поточних зобов'язань - 24988,0 тис.грн. Рядок 1605 "Векселi виданi"-24132,0 тис.грн. за товари, роботи, послуги: АТЗТ "Завод Унiверсал"- 17533,0 тис.грн., ТОВ "Трейдiнг-Гарант"- 6599,0 тис.грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги " - 762,0 тис.грн. Кредиторами пiдприємства є: - ПП "Буддеталь"-222,6 тис.грн., ТОВ "Промремонт"-143,9 тис.грн., ПП "Локомотив"-90,0 тис.грн., ДП "Техноскрап"-75,9 тис.грн. - Рядок 1620 " кредиторська заборгованiсть з бюджетом" - 9,0 тис.грн.в тому числi: -ПДВ 0,3 тис.грн.; -податок з доходiв фiзичних осiб- 8,7 тис.грн. Рядок 1625 " зi страхування" - 27,0 тис.грн.,а саме: -пенсiйним фондом . Рядок 1630 " з оплати працi - 58,0 тис.грн., а саме заборгованiсть за грудень 2013 року


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна