ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального Директора за результатами роботи за 2012 рiк. 3. Затвердження звiту Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2012 роцi. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за результатами дiяльностi у 2012 роцi. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi за 2012 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняли рiшення :з Першого питання: головуючим загальних зборiв акцiонерiв обрати Дуванова Андрiя Анатолiйовича; секретарем загальних зборiв обрати - Яковлева валодимира Михайловича,обрати лiчильну комiсiю у складi: - Головний бухгалтер ПрАТ "ЦИНК" - Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна - Провiдний iнженер з ОП та УП ПрАТ "ЦИНК" - Тупiченко Галина Костянтинiвна З другого питання : затвердити звiт Генерального директора за результатами роботи за 2012 рiк. З третього питання: затвердити звiт Наглядової ради за результатами роботи за 2012 рiк. З четвертого питання:Затвердити звiт та висновки Ревiзора за результатами дiяльностi у 2012 роцi.З п'ятого питання :Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчнi результати дiяльностi за 2012 рiк. З шостого питання: Направити кошти чистого прибутку Товариства вiд дiяльностi за 2012 рiк на розвиток виробництва, поповнення оборотних коштiв. З сьомого питання:Визначити основними напрямками дiяльностi:- доведення об'єму випуску цинкового купоросу до 2100-2200 тон на рiк; отримання лiцензiї для провадження операцiй з небезпечними вiдходами; - пошук шляхiв зниження транспортних витрат що до встановлення конкурентноздатних цiн на купорос цинковий для реалiзацiх у Росiйської Федерацiї; -продовження пошуку можливостей випуску нових видiв продукцiї та розширення її асортименту. завоювання нових сегментiв ринку; -отримання позитивного фiнансового результату. Перелiк питань порядку денного було визначено Наглядовою Радою Товариства. Пропозицiй щодо включення до порядку денного додаткових питань та про виключення з порядку денного вже iснуючих питань не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.