ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВАТ "УКРЦИНК"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00194317, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2011, 3 роки
9) опис Враховуючи те, що особа є юридичною особою, вiдомостей про рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, попередню посаду немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, необхiднi для забезпечення роботи Наглядової ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Члени Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулiш Михайло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Макiевський iнститут архiтектури та будiвництва, промислово -цiвiльне будiвництво
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державний комiтет рибного господарства України, начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення годних живих ресурсiв та регулювання риболовства у Донецькiй областi
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть Члени Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства Член Наглядової ради Кулiш Михайло Петрович: На теперiшнiй час працiє: ТОВ "Монолiт",директор ,адреса пiдприємства 83041 м.Донецьк, вул..Североуральська,40 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав потягом останіх 5-ти років: начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення годних живих ресурсiв та регулювання риболовства у Донецькiй областi , директор. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сафiн Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Харкiвський державний полiтехнiчний унiверсiтет, Обладнання лiварного виробництва
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ " Укрсплав", економiст iз збуту
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До компетенцiї Генерального Директора належать вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, в тому числi: - Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради; - Розробка основних напрямiв дiяльностi Товариства; - Розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства; - Об'рунтування порядку розподiлу прибутку та засобiв покриття збиткiв; - Подання пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв; - Розробка пропозицiй про внесення змiн до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - Внесення пропозицiй до Наглядової ради про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi; - Розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних товариств; - Попереднє обговорення питань, якi вносяться до порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв; - Вирiшення iнших питань, якi переданi до його компетенцiї Загальними зборами Акцiонерiв; Без доручення дiє вiд iменi Товариства та в межах своєї компетенцiї: - Укладає правочини, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi; - Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всiх працiвникiв; - Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв; - Розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань; - Розробляє щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання; - Подає на затвердження Загальних зборiв рiчний звiт та баланс Товариства; - 3абезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради; - Приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Генеральний Директор Товариства має право: - Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом; - Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його у всiх установах, пiдприємствах i органiзацiях; - Укладати будь-якi правочини та iншi юридичнi акти, вiдкривати в банках розрахунковi та iншi рахунки. -Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на досягнення мети та цiлей Товариства в межах його компетенцiї Генеральний директор Сафiн Олександр Анатолiйович : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Посади, якi займав потягом останіх 5-ти років:приймальник-дозiметрист, економiст iз збуту. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Донбаська держ. машинобудiвна академiя, економiка пiдприємства
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ " "ЦИНК", виконуючий обовязки головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.05.2008, невизначен
9) опис Головний бухгалтер :Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних засодiв для запобiгання несанкцiонованному та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню обробленних документiв, реiстрiв, i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псуванням активiв пiдприємства. Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Головний бухгалтер Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi не вiдбувалось. Посади, якi займав потягом останіх 5-ти років: провiдний бухгалтер,виконуючий обов'язки головного бухгалтера Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паламарчук Iгор Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** середньо-спецiальне
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне пiдприємство "Укрдонметал", дозiметрист
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть Члени Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Член Наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславович : На теперiшнiй час працює: ТОВ "ТПК Укрсплав", заступник начальника вiддiлу збуту, адреса пiдприємства: 83009, м. Донецьк, вул. Новоросiйська,9 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Посади, якi займав потягом останіх 5-ти років: майстер, комiрник, дозiметрiст , заступник начальника вiддiлу збуту. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВАТ "Донецький Машинобудiвний завод "АСТРА"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 14312751, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2011, 3 роки
9) опис Враховуючи те, що особа є юридичною особою, вiдомостей про рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, попередню посаду немає. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзором. Ревiзор обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцонерiв. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзором за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з його власної iнiцiативи або на вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзору Товариства повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок Загальним зборам Акцiонерiв або Наглядовiй радi. Ревiзор вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарскої дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, у якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Строк повноважень Ревiзора, що обирається на визначений перiод становить три роки. Не можуть бути Ревiзором: член Наглядової ради; Генеральний Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки та iншi вимоги до Ревiзора встановлюються цим статутом та чинним законодавством. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиВАТ"УКРЦИНК"д/н, 00194317, д/н80412848.99998659804128000
Член НаглядовоїКулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н44309126.99999634443091000
Генеральний директорСафiн Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерСтрiкалiс Тетяна Вiкторiвнад/н, д/н, д/н000000
Член наглядової радиПаламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, д/н39385924.00001706393859000
РевiзорВАТ "Донецький Машинобудiвний завод "АСТРА"д/н, 14312751, д/н000000
Усього 1641078 100 1641078 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.