ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 412 550 0 0 412 550
будівлі та споруди 37 20 0 0 37 20
машини та обладнання 328 461 0 0 328 461
транспортні засоби 0 3 0 0 0 3
інші 47 66 0 0 47 66
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 412 550 0 0 412 550
Опис Ступiнь використання основних засобiв : -будiвлi та споруди-80%-машини та обладнання-70%-транспортнi засоби-1%-iншi- 80% Ступiнь зносу основних засобiв : -будiвлi та споруди- 86,84%-машини та обладнання-65,62 %-iншi-90,1 % Ведеться класифiкацiя основних засобiв по групам у вiдповiдностi з п.5.1. ПСБО 7 "Основнi засоби". При розрахунку амортизацiї беруться до уваги термiн корисного використання об'єкта основних засобiв до первiсної вартостi на початок звiтного перiоду на кожний iнвентарний об'ект, ( у розрахунку на календарний мiсяць). 103 - Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої 10 рокiв 104 - Машини та обладнання - 5 рокiв, з них комп'ютерна технiка - 2 роки 105 - Транспортнi засоби 8 рокiв 106 - Iнструмент, iнвентар, прилади та мебель 4 роки 109 - Iншi основнi засоби 12 рокiв Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв . У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 1487 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1075,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 412, 0 в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,115,0 тис.грн,37,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1119,0 тис.грн., 791,0 тис.грн.,328,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -45,0 тис.грн.,15,0 тис.грн., 30 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,132,0 тис.грн.,2,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 1748 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 1198,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 550, 0 тис.грн., в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,132,0 тис.грн,20,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1341,0 тис.грн., 880,0 тис.грн., 461,0 тис.грн. * Транспортнi засоби 3,0 тис.грн. 0 3,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -81,0 тис.грн.,31,0 тис.грн., 50 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,133,0 тис.грн.,1,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн Протягом року надiйшло основних засобiв на 261 тис.грн. по групах: *Машини та обладнання - 222,0 тис.грн. * Транспортнi засоби-3,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -36,0 тис.грн. Вибуття не вiдбувалось. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний . На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2013року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % . Спосiб утримання активiв- активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдприємства : -будiвлi та споруди утримуються в робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, проводились лише поточнi ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти; -транспортнi засоби -утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти. В 2013 роцi пiдприємством витрачено на поточнi ремонти-41,9 тис.грн. , капiтальнi ремонти-225,6 тис.грн. Товариство не має на балансi основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi. Основнi засоби використовуються для власної господарської дiяльностi . Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є пiдтримувати основнi засоби в робочому станi. Основнi засоби (будiвлi та споруди) розташованi в м. Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,б.1

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4620 4118
Статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4620.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1641.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.