ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.43 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 14921 88652
Погашення векселів одержаних 015 0 81411
Покупців і замовників авансів 020 262 464
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 20
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 38
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 298 15120
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (18510) (166947)
Авансів 095 (99) (463)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (1745) (1598)
Витрат на відрядження 110 (3) (16)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (73) (163)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (204) (964)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (858) (775)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (450) (435)
Цільових внесків 140 (1) (0)
Інші витрачання 145 (27) (15275)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -6489 -931
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -6489 -931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 6343 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (15) (60)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 6328 -60
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 6328 -60
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -161 -991
Залишок коштів на початок року 410 334 1325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 173 334

Примітки: Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку станом на 31.12.2012 р. - 173,0 тис.грн. Рядок 080 "Iншi надходження"- 298 тис.грн., а саме: -доход вiд продажу валюти - 44,0 тис.грн. -вiдсотки по депозiтним рахункам-7,0 тис.грн. -фiнансування лiкарняних листiв з ФСС-31,0 тис.грн. -грошовi кошти вiд операцiйної оренди активiв-214,0 тис.грн. -повернення дебiторської заюоргованостi у касу-2,0 тис.грн. Рядок 145 "Iншi витрачання" - 27 тис.грн., а саме: -сплаченi алiменти-13,0 тис.грн. -витрати на вiдрядження-1,0 тис.грн. -штраф за порушення податкового законодавства-13 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна