ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Орган державного управління   за СПОДУ 7774
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.43 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17170 75229
Податок на додану вартість 015 752 10015
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 170 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 16248 65214
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 13922 62532
Валовий:
прибуток 050 2326 2682
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 6451 968
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 983 825
Витрати на збут 080 360 339
Інші операційні витрати 090 6732 1175
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 702 1311
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 7 20
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 709 1331
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 178 532
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 531 799
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 531 799
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4941 50776
Витрати на оплату праці 240 2203 1882
Відрахування на соціальні заходи 250 813 699
Амортизація 260 448 1395
Інші операційні витрати 270 6732 1175
Разом 280 15137 55927

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1641078 1641078
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1641078 1641078
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.32357 0.48688
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.32357 0.48688
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт визначається вiдповiдно до методу нарахувань. Витрати щодо податку на прибуток включаються з податкiв, розрахованих згiдно з чинним податковим законодавством України. Доход вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2012 р. складає 17170,0 тис.грн. Протягом року чистий доход вiд реалiзацiї товарiв, робот,послуг становив 16248,0 тис.грн . Рядок 060 "Iншi операцiйнi доходи"- 6451,0 тис.грн, а саме: -дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 312,0 тис.грн.; -дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув - 58,0 тис.грн.; -дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi -57,0 тис.грн.; - дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв-6024,0 тис.грн. Рядок 120" Iншi фiнансовi доходи"-7,0 , а саме: вiдсотки по залишкам грошових коштiв на рахунках в банках. Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати" складають - 6732 тис.грн, а саме: - амортизацiя активiв, що надаються в операцiйну оренду - 305,0 тис.грн; -собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв-6105,0 тис.грн.; - податки та iншi обов'язковi платежi - 163,0 - штрафи - 101,0 тис.грн. - iншi витрати операцiйної дiяльностi -58,0 тис.грн. ( витрати невиробничого призначення). Сума чистого прибутку за 2012 рiк склала - 531 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна