ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581
Територія   за КОАТУУ 1412600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ 7774
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.43 
Середня кількість працівників 86    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Донецька область
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 5 5
накопичена амортизація 012 5 5
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 6951 412
первісна вартість 031 11241 1487
знос 032 4290 1075
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6951 412
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2516 1116
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 578 296
Готова продукція 130 1311 977
Товари 140 21174 20504
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 14761 6505
первісна вартість 161 14761 6505
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 12 5
за виданими авансами 180 0 99
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 482 3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 334 173
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1260 1095
Усього за розділом II 260 42428 30773
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 49379 31185


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1641 1641
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1946 2477
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3587 4118
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 59 26427
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 45269 245
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 464 262
з бюджетом 550 0 0
з позабюджетних платежів 560 0 16
зі страхування 570 0 39
з оплати праці 580 0 78
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 45792 27067
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 49379 31185
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: При складаннi звiтностi за 2012 рiк пiдприємство керувалося П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Активи на пiдприємствi згруповано за загальноприйнятими ознаками : оборотнi та необоротнi. У складi необоротних активiв на пiдприємствi знаходяться нематерiальнi активи , незавершене будiвництво та основнi засоби. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2012р. повнiстю з амортизувалися, а саме: програма 1С заробiтна плата. ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв . У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 11241 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 4290,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 6951, в тому разi: Первiсна вартiсть ,сума нарахованого зносу, залишкова вартiсть: *Будинки та споруди - 152,0 тис.грн.,98,0 тис.грн,54,0 тис.грн. *Машини та обладнання - 1119,0 тис.грн., 694,0 тис.грн.,425,0 тис.грн. * Транспортнi засоби- 9767 тис.грн.,3358 тис.грн., 6409 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 35,0 тис.грн.,10,0 тис.грн.,25,0 тис.грн. * Iншi основнi засоби - 134,0 тис.грн.,109,0 тис.грн.,25,0 тис.грн. *МНМА- 34,0 тис.грн.,21,0 тис.грн.,13,0 тис.грн. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний . На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2012року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % . У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 1487 тис.грн за первiсною вартiстю , знос- 1075,0 тис.грн . за залишковою вартiстю -412,0 тис.грн. в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,115,0 тис.грн,37,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1119,0 тис.грн., 791,0 тис.грн.,328,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -45,0 тис.грн.,15,0 тис.грн., 30 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,132,0 тис.грн.,2,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 13,0 тис.грн (за первiсною вартiстю), а саме: Iнструменти , прилади, iнвентар (меблi) -10,0 тис.грн.; МНМА-3,0. Вибутя основних засобiв в 2012 р. Здiйснено по групi транспортнi засоби на 9767,0 тис.грн. Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2012р. склала 601,0 тис.грн. ЗАПАСИ Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2012 складає 22893 тис.грн. Сировина i матерiали 1107,0, паливо-2,0; Запаснi частини 7,0;незавершене виробництво-296,0; готова продукцiя-977,0; товари - 20504,0. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв складається з витрат на придбання, доставку i переробку. При вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по iдентифiцiйної собiвартостi. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi , не визнано активами. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах , картках складського облiку у кiлькiсному i цiновому виразi. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi проводилася за iсторичною собiвартiстю, на дату балансу -за чистою реалiзацiйною вартiстю. Виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв ,пiдприємством було прийняте рiшення не створювати резерв сумнiвних боргiв ,тому що вiд кожного з дебiторiв очiкується одержання сплати за вiдвантаженi послуги. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть, критична i понадкритична неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю , роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок , що були проведенi протягом року. Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012р. становить 6505,0 тис.грн.( строк непогашення до 12 мiсяцiв-3141,0 тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв-697,0 тис.грн., вiд18 до 36 мiсяцiв-2667,0 тис.грн.). Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату балансу складає бiльш 8 пiдприємств. Найбiльш великими дебiторами є: ПП "Герон"-1115,3; ПрАТ "Мушкетiвська автобаза"-2156,7 тис.грн., ТОВ "Укрсплав"-2299,5 тис.грн. та iншi. Рядок 170 " Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом"-5,0 тис.грн., а саме авансовий внесок з податку на прибуток. Рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами"-99,0 тис.грн.-авансовi внески за товари, роботи послуги (сировину, водопостачання, газ, електроенергiю, та iнше). Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 3,0 тис.грн., розрахунки по виконавчим листам. Грошовi кошти включають в себе суму грошей - 173,0 тис.грн, а саме на поточному рахунку в банку: -в нацiональнiй валютi . Iншi оборотнi активи 1095,0, а саме неотриманi податковi накладнi. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр Статутного капiталу ,заявлений та повнiстю сплачений, на дату балансу становить - 1641,0 тис. грн Статутний фонд товариства подiлено на 1641078 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,0 грн кожна . Облiк формування статутного капiталу ведеться на рахунку 40" Статутний капiтал" i вiдповiдає вимогам П(С)БО №5. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2012 роцi не здiйснювалось. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2012 року не нараховувалися. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2012 року пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Нерозподiлений прибуток на початок 2012 року становить 1946,0 тис. грн. Протягом 2012 року отримано прибутку-531,0 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на 31.12.2012 року-2477,0 тис.грн. Власний капiтал станом на 31.12.2012 року становить 4118,0 тис.грн. В структурi капiталу власнi кошти складають на звiтну дату 13,2% - цей показник нижче оптимального. Довгострокових зобов'язань пiдприємство немає. Розмiр поточних зобов'язань - 27067,0 тис.грн. Рядок 520 "Векселi виданi"-26427,0 тис.грн. за товари, роботи, послуги: АТЗТ "Завод Унiверсал"-17533,0 тис.грн., ТОВ "Трейдiнг-Гарант"-7851,7 тис.грн., ТОВ "Таймiнг груп"-1042,3 тис.грн. Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги " - 245,0 тис.грн. Кредиторами пiдприємства є: - ПП "Буддеталь"-35,9 тис.грн., ТОВ "Сучаснi технологiї"-4,8 тис.грн., ТОВ "ТПК Укрсплав"-154,1 тис.грн., ПАТ "Донецькоблгаз"-12,5 тис.грн., ПрАТ "Свинець"-15,0 та iншi. Рядок 540 "З одержаних авансiв"-262,0 тис.грн.- ООО "Хiмпродукцiя ХХ1" (РФ) . Рядок 550 " кредиторська заборгованiсть з бюджетом" - 16,0 тис.грн.в тому числi: -ПДВ 1,0 тис.грн.; -податок з доходiв фiзичних осiб- 15 тис.грн. Рядок 570 " зi страхування" - 39,0 тис.грн.,а саме: -пенсiйним фондом . Рядок 580 " з оплати працi - 78,0 тис.грн., а саме заборгованiсть за грудень 2012 року.


Керівник

 

(підпис)

Сафiн Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна