ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального Директора за результатами роботи за 2011 рiк. 3. Затвердження звiту Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2011 роцi. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за результатами дiяльностi у 2011 роцi. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi за 2011 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 8. Внесення змiн до установчих документiв. Затвердження змiн до Статуту Товариства. Прийняли рiшення :з Першого питання: головуючим загальних зборiв акцiонерiв обрати Яковлева Володимира Михайловича; секретарем загальних зборiв обрати - Дуванова Андрiя Анатолiйовича,обрати лiчильну комiсiю у складi: - Головний бухгалтер ПрАТ "ЦИНК" - Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна - Провiдний iнженер з ОП та УП ПрАТ "ЦИНК" - Тупiченко Галина Костянтинiвна З другого питання : затвердити звiт Генерального директора за результатами роботи за 2011 рiк. З третього питання: затвердити звiт Наглядової ради за результатами роботи за 2011 рiк.З четвертого питання:Затвердити звiт та висновки Ревiзора за результатами дiяльностi у 2011 роцi.З п'ятого питання :Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчнi результати дiяльностi за 2011 рiк. З шостого питання: Направити кошти чистого прибутку Товариства вiд дiяльностi за 2011 рiк на розвиток виробництва.З сьомого питання:Визначити основними напрямками дiяльностi:- доведення об'єму випуску цинкового купоросу до 2100-2200 тон на рiк;- отримання лiцензiї на роботу з прекурсорами;- отримання лiцензiї для провадження операцiй з небезпечними вiдходами;- освоєння переробки нових видiв сировини, як то iзгарi пiсля оцинкування та iн.;- продовження пошуку постачальникiв сировини, що вмiстить цинк, придатної до прямого вилуговування;- продовження пошуку можливостей випуску нових видiв продукцiї та розширення її асортименту, завоювання нових сегментiв ринку.З восьмого питання :Внести змiни в роздiл 3 Статуту шляхом доповнення наступними пiдпунктами:До п.3.2.6. роздiлу 3 Статуту: - п.3.2.6.13. Розробка, виробництво, виготовлення, збереження,придбання, пересилання, увiз, вивiз, вiдпустка, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв; До п.3.2.7. роздiлу 3 Статуту:- п.3.2.7.1. Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних i кольорових металiв. - п. 3.2.7.2. Закупка та реалiзацiя вторинної та первинної сировини (вiдходiв, концентратiв) кольорових металiв, реагентiв, технологiчних матерiалiв та товарiв.- п. 3.2.7.3. Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, зберiгання, оброблення, утилiзацiя, перевезення, увiз, вивiз, вiдпустка). 1) Затвердити змiни до Статуту Товариства.2) Право пiдписати змiни до Статуту надати Генеральному директору Сафiну О.А. 3) Повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до Статуту надати Генеральному директору - Сафiну О.А. з правом передоручення окремих реєстрацiйних дiй. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв- Голова Наглядової ради .