ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЦИНК"за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року Адресат. Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Вступний параграф. Основні відомості про емітента: Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство " ЦИНК" Скорочене найменування емітента-ПрАТ "ЦИНК" Код ЕДРПОУ - 32609581 Місце знаходження - 85102, Донецька обл.,м.Костянтинівка,вул.Б.Хмельницького,б.1. Серія і номер свідоцтва-А01 № 197928 Дата державної реєстрації- 09.07.2003 р., Орган, що видав свідоцтво- виконавчий комiтет Костянтинівської міської ради Донецької області Опис аудиторської перевірки: Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Фінансова звітність ПрАТ "ЦИНК" підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та облікової політики Підприємства. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства за станом на кінець останнього дня звітного року. Опис перевіреної фінансової інформації: Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності ПрАТ " ЦИНК " , яка складає повний комплект фінансової звітності та включає: - Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1); - Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2); - Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма 3); -Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 4); -Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма 5). Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. АУДИТОРСЬКА ДУМКА Підстава для висловлення модифікованої думки Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. По результатам аудиту встановлені окремі порушення в частині організації та ведення бухгалтерського обліку , які мають обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий стан Товариства. Станом на 31.12.2012 року: Необоротні активи- 412,0 тис.грн ;Оборотні активи- 30773,0 тис.грн.; Власний капітал- 4118,0 тис.грн.; Поточні зобов'язання- 27067,0 тис.грн., Валюта балансу- 31185,0 тис.грн.Чистий прибуток за 2012 рік 531,0 тис.грн. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність ПрАТ " ЦИНК " за рік, який закінчився 31.12.2012 р. подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та її фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності ПрАТ " ЦИНК ". ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства В процесі аудиту, на погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо відповідності чистих активів вимогам законодавства. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 4118,0 тис. грн. Статутний капітал складає 1641,0 тис. грн. Розмір статутного капіталу відповідає величині, встановленій на кінець року. Розрахункова вартість чистих активів (4118,0 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу ( 3587,0 тис.грн.).Вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного Кодексу України. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Виконання Значних правочинів: ПрАТ " ЦИНК " у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" немало виконання значних правочинів (від10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Підприємства вартість активів складає 49379,0 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 4937,9 тис. грн. Аудитором були виконані процедури щодо дотримання Підприємством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Підприємство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Підприємство не обирало корпоративного секретаря. Наглядова рада акціонерного товариства не приймала рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Протягом 2012 року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:Загальні збори акціонерів товариства; Наглядова рада, Генеральний Директор(одноособово) , Ревізор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачене внутрішніми документами акціонерного товариства. Протягом звітного року Генеральний директор товариства здійснював поточне управління фінансово - господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом товариства . Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ "ЦИНК", вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПрАТ "ЦИНК" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на Підприємстві створена та діє. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. Основні відомості про аудитора : Прізвище, Ім'я по батькові - Дьомка Ірина Вікторівна; Номер і дата видачі свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2731 видане за рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001 р. № 104, дійсне до 30.11.2016 р. Номер і дата видачі сертифіката: Сертифікат аудитора А 004681, виданий рішенням Аудиторської палати України № 101 від 18 .05.2001 р., термін дії сертифіката продовжено до 18.05.2015 р. за рішенням АПУ № 211\4 від 25.02.2010 р. Місце проживання: 84500,Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чайковського,24/ 26 Місце знаходження: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ , вул. Сибірцева,17/320. Телефон: 8(062) 340-16-48; Факс: 8(062) 340-16-48; Електрона адреса: attorney_audit @ mail.ru. Дата і номер договору на проведення аудиту : № 18 від 28.02.2013р. Дата початку проведення аудиту :04.03.2013 р. Дата закінчення проведення аудиту:10.04.2013 р. Аудитор І.В. Дьомка Дата аудиторського висновку: "10" квітня 2013 р.