ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6951 412 0 0 6951 412
будівлі та споруди 54 37 0 0 54 37
машини та обладнання 448 328 0 0 448 328
транспортні засоби 6410 0 0 0 6410 0
інші 39 47 0 0 39 47
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6951 412 0 0 6951 412
Опис Ступiнь використання основних засобiв , % -будiвлi та споруди-80%-машини та обладнання-70%-транспортнi засоби-1%-iншi- 80% Ступiнь зносу основних засобiв , % -будiвлi та споруди- 75,66%-машини та обладнання-70,69 %-iншi-90,1 % Ведеться класифiкацiя основних засобiв по групам у вiдповiдностi з п.5.1. ПСБО 7 "Основнi засоби". При розрахунку амортизацiї беруться до уваги термiн корисного використання об'єкта основних засобiв до первiсної вартостi на початок звiтного перiоду на кожний iнвентарний об'ект, ( у розрахунку на календарний мiсяць). 103 - Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої 10 рокiв 104 - Машини та обладнання - 5 рокiв, з них комп'ютерна технiка - 2 роки 105 - Транспортнi засоби 8 рокiв 106 - Iнструмент, iнвентар, прилади та мебель 4 роки 109 - Iншi основнi засоби 12 рокiв Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв . У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 11241 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 4290,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 6951, в тому разi: Первiсна вартiсть ,сума нарахованого зносу, залишкова вартiсть: *Будинки та споруди - 152,0 тис.грн.,98,0 тис.грн,54,0 тис.грн. *Машини та обладнання - 1119,0 тис.грн., 694,0 тис.грн.,425,0 тис.грн. * Транспортнi засоби- 9767 тис.грн.,3358 тис.грн., 6409 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 35,0 тис.грн.,10,0 тис.грн.,25,0 тис.грн. * Iншi основнi засоби - 134,0 тис.грн.,109,0 тис.грн.,25,0 тис.грн. *МНМА- 34,0 тис.грн.,21,0 тис.грн.,13,0 тис.грн. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний . На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2012року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % . У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 1487 тис.грн за первiсною вартiстю , знос- 1075,0 тис.грн . за залишковою вартiстю -412,0 тис.грн. в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,115,0 тис.грн,37,0 тис.грн. *Машини та обладнання 1119,0 тис.грн., 791,0 тис.грн.,328,0 тис.грн. *Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -45,0 тис.грн.,15,0 тис.грн., 30 тис.грн. * Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,132,0 тис.грн.,2,0 тис.грн. *МНМА 37,0 тис.грн.,22,0 тис.грн.,15,0 тис.грн. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 13,0 тис.грн (за первiсною вартiстю), а саме: Iнструменти , прилади, iнвентар (меблi) -10,0 тис.грн.; МНМА-3,0. Вибутя основних засобiв в 2012 р. Здiйснено по групi транспортнi засоби на 9767,0 тис.грн. з причини реалiзацiї. Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2012р. склала 601,0 тис.грн. Спосiб утримання активiв- активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдприємства : -будiвлi та споруди утримуються в робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, проводились лише поточнi ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти; -транспортнi засоби -утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти. В 2012 роцi пiдприємством витрачено на поточнi ремонти-120,5 тис.грн. Товариство не має на балансi основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi. Основнi засоби використовуються для власної господарської дiяльностi . Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є пiдтримувати основнi засоби в робочому станi. Основнi засоби (будiвлi та споруди) розташованi в м. Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,б.1

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4118 3587
Статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1641 1641
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4118.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1641.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.