ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
30.03.2011
100.0000000
Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Звiт Генерального директора за результатами роботи за 2010 рiк. 3.Затвредження звiту Спостреженої ради за результатами дiяльностi у 2010роцi. 4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2010роцi. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi за 2010рiк. 6. Затвредження порядку розподiлу прибутку(покритя збиткiв) за 2010рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi за 2011рiк. 8. ОбранняIпереобрання органiв управлiння та контролю товариства. 9. Змiна найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства "ЦИНК" на Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК". 10. Внесення змiн до Статуту Товариства (шляхом затвердження його нової редакiї) у звязку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ "Про акцiонернi товариства", у тому числi у звязку зi змiною найменування.
Вирiшили:
По першому питанню порядку денного: головуючим загальних зборiв акцiонерiв обрати Яковлева Володимира Михайловича; секретарем загальних зборiв обрати - Чiчiну Iрину Вiкторiвну, обрати лiчильну комiсiю у складi:- Головний бухгалтер ЗАТ "ЦИНК" - Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна, провiдний iнженер ОП та УП ЗАТ "ЦИНК" - Тупiченко Галина Костянтинiвна. По другому питанню порядку денного: затвердити звiт генерального директора за результатами роботи за 2010рiк По третьому питанню порядку денного: затвердити звiт Спостережної ради за результатми роботи за 2010рiк. По четвертому питанню порядку денного: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсвiї за результатами дiяльностi за 2010рiк.По п'ятому питанню порядку денного: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчнi результати дiяльностi за 2010рiк. По шостому питанню порядку денного: направити кошти чистого прибутку товариства вiд дiяльностi за 2010рiк на розвиток виробництва. По сьомому питанню порядку денного: визначити основними напрямками дiяльностi: - доведення об'єму випуску цинкового купоросу до 2200-2400 тон на рiк; - освоєння переробки нових видiв сировини як то шлаки ЦАМ, шихта гарячого дифузiйного оцинкування та iн; - продовження пошуку можливостей випуску нових видiв продукцiї та розширення її асортименту, завоювання нових сегментiв ринку. По восьмому питанню порядку денного: 1. визначити органом управлiння - Генерального директора (одноособово). Сафiна Олександра Анатолiйовича звiльнити з займаної посади та призначити на посадi Генерального директора строком на 3 роки. 2. Скасувати Спостережну раду ЗАТ "ЦИНК" i звiльнити всiх посадових осiб цього органу . Створити Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб i призначити у її склад наступних осiб: - акцiонера Паламарчука Iгоря Станiславовича, - акцiонера Кулiша Михайла Петровича, - ВАТ"УКРЦИНК" .3. Скасувати Ревiзiйну комiсiю Товариства i звiльнити всiх посадових осiб цього органу. Замiсть ревiзiйної комiсiї призначити ревiзора - ВАТ Донецький машинобудiвельний завод "Астра". По девятому питанню порядку денного: змiнити найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства "ЦИНК" на Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК". По десятому питанню порядку денного: 1. Викласти п.9.3.5 абзац сьомий Статуту в наступнiй редакцiї: "засiдання Наглядової рали є правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 особи кiлькiсного складу Наглядової ради". 2. Затвердити змiни до Статуту товариства (шляхом затвердження його нової редакцiї) у звязку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з ЗУ "Про акцiонернi товариства", у тому числi у звязку зi змiною найменування. 3. Повноваження щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту надати генеральному директору - Сафiну О.А. з правом передоручення окремих реєстрацiйних дiй.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного поданi Головою Наглядової ради Кокотюха Г.В. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.