ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За 2011 р.: - середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу становить 85 особи, що на 6 осiб бiльше, нiж у 2010 роцi. (показник 2010 р. - 79 особи.), - середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом особи- немає, - чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)- 1 особа. - фонд оплати працi - 1882 тис.грн., що на 376 ,0 тис. грн. бiльше, нiж у 2010 р. 1506 тис.грн.. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулося внаслiдок збiльшення чисельностi та пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати. Щодо кадрової полiтики. В звiтному роцi ,враховуючи потреби пiдприємства звiльнено 7 осiб, прийнято 14 осiб .У 2011 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 13 осiб, у тому числi 6 керiвникiв; навчено новим професiям-5 осiб. Кадрова полiтика ПрАТ " ЦИНК" є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої полiтики. Її головна мета - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства квалiфiкованим та компетентним персоналом. Кадрова полiтика Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам. Основнi моменти кадрової програми: -надоння робiтникам за необхiднiстю матерiальну допомогу на лiкування, весiлля, поховання, оздоровлення при надання вiдпусцi та у зв,язку з важким фiнансовим положенням. - якщо робiтник помер оказувати допомогу в органiзацiї поховань при наявностi грошових коштiв.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: