ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Сафiн Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32609581
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район дIн
     Поштовий індекс 85102
     Населений пункт м. Костянтинiвка
     Вулиця, будинок Б.Хмельницького,1
     Міжміський код, телефон та факс 0627226324, 0627226324
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2012
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.zinc.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)