ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт визначається вiдповiдно до методу нарахувань. Витрати щодо податку на прибуток включаються з податкiв, розрахованих згiдно з чинним податковим законодавством України. Доход вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2011 р. складає 75229,0 тис.грн. Протягом року чистий доход вiд реалiзацiї товарiв, робот,послуг становив 65214,0 тис.грн .

Рядок 060 "Iншi операцiйнi доходи"- 968,0 тис.грн, а саме:
-дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 935,0;
-дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув - 33,0.

Рядок 120" Iншi фiнансовi доходи"-20,0 , а саме: вiдсотки по залишкам грошових коштiв на рахунках в банках.

Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати" складають - 1175 тис.грн, а саме:
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 114,0;
- амортизацiя активiв, що надаються в операцiйну оренду - 916,0;
- податки та iншi обов'язковi платежi - 115,0
- штрафи - 1,0;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi - 29,0

Сума чистого прибутку за 2011 рiк склала - 799,0 тис.грн.