ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 10
Первісна вартість 011 55
Накопичена амортизація 012 45
Незавершене будівництво 020 70
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 82196951
Первісна вартість 031 1111511241
Знос 032 28964290
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 82276951
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 15202516
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 248578
готова продукція 130 12991311
Товари 140 2480321174
Векселі одержані 150 814110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 2774814761
первісна вартість 161 2774814761
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 612
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 284482
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 870334
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 4550
Інші оборотні активи 250 01260
Усього за розділом ІІ 260 13864442428
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 14687149379

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 16411641
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11471946
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 27883587
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 5959
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 14272445269
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 674464
з бюджетом 550 4900
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 00
з оплати праці 580 00
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1360
Усього за розділом IV 620 14408345792
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 14687149379


ПІБ керівника Сафiн Олександр Анатолiйович
ПІБ головного бухгалтера Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна
Примітки:
При складаннi звiтностi за 2011 рiк пiдприємство керувалося П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Активи на пiдприємствi згруповано за загальноприйнятими ознаками : оборотнi та необоротнi. У складi необоротних активiв на пiдприємствi знаходяться нематерiальнi активи , незавершене будiвництво та основнi засоби. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2011р. повнiстю замортизувалися, а саме: програма 1С заробiтна плата. Незавершене ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв .
У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 11115 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 2896,0 тис.грн., за залишковою вартiстю 8219, в тому разi:
Первiсна вартiсть ,сума нарахованого зносу, залишкова вартiсть:
*Будинки та споруди -101,0 тис.грн,77 тис.грн.,24,0 тис.грн.
*Машини та обладнання -1075,0 тис.грн., 559,0 тис.грн., 516,0 тис.грн.
* Транспортнi засоби-9768 тис.грн.,2137,0 тис.грн.,7631 тис.грн.
*Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 26,0 тис.грн.,7,0 тис.грн.,19,0 тис.грн.
* Iншi основнi засоби -116,0 тис.грн., 88,0 тис.грн.,28,0 тис.грн.
*МНМА 29,0, тис.грн., 28,0 тис.грн.,1,0 тис.грн.
Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний . На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2011року . Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % .
У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 11241 тис.грн за первiсною вартiстю , знос- 4290,0 тис.грн . за залишковою вартiстю -6951,0 тис.грн. в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть: *Будинки та споруди -152,0 тис.грн.,98,0 тис.грн,54,0 тис.грн.
*Машини та обладнання 1118,0 тис.грн., 670,0 тис.грн.,448,0 тис.грн.
* Транспортнi засоби-9768 тис.грн.,3358 тис.грн., 6410 тис.грн.
*Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 35,0 тис.грн.,10,0 тис.грн.,25,0 тис.грн.
* Iншi основнi засоби 134,0 тис.грн.,123,0 тис.грн.,11,0 тис.грн.
*МНМА 34,0 тис.грн.,31,0 тис.грн.,3,0 тис.грн.
Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 133,0 тис.грн (за первiсною вартiстю), а саме: Будинки та споруди 51,0 тис.грн. ; Машини та обладнання 43,0 тис.грн.; Iнструменти , прилади, iнвентар (меблi) -9,0 тис.грн.; iншi основнi засоби - 25,0 тис.грн.; МНМА-5,0.
Вибутя основних засобiв в 2011 р. на суму 7,0 тис.грн. ,в тому числi iншi основнi засоби 7,0.
Передано в оперативну оренду:транспортнi засоби за первiсною вартiстю 9768,0 тис.грн., знос-3358,0 тис.грн.
ЗАПАСИ Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2011. складає 25579 тис.грн. Сировина i матерiали 2499,0, паливо-12,0; Запаснi частини 5,0;незавершене виробництво-578,0; готова продукцiя-1311; товари - 21174,0. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв складається з витрат на придбання, доставку i переробку. При вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по iдентифiцiйної собiвартостi. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi , не визнано активами. Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в матерiальних звiтах , картках складського облiку у кiлькiсному i цiновому виразi.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi проводилася за iсторичною собiвартiстю, на дату балансу -за чистою реалiзацiйною вартiстю. Виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв ,пiдприємством було прийняте рiшення не створювати резерв сумнiвних боргiв ,тому що вiд кожного з дебiторiв очiкується одержання сплати за вiдвантаженi послуги. Головною причиною виникнення дебiторської заборгованостi є неплатоспроможнiсть, критична i понадкритична неплатоспроможнiсть покупцiв i замовникiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю , роботи та послуги. Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок , що були проведенi протягом року. Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить 14761,0 тис.грн.( строк непогашення до 3-х мiсяцiв). Загальна кiлькiсть дебiторiв на дату балансу складає бiльш 8 пiдприємств. Найбiльш великими дебiторами є: ПрАТ "ДМЗ "Астра" - 11083,6 тис.грн.; ПП "Герон"-1115,3; ПрАТ "Мушкетiвська автобаза" - 2211,9 та iншi. Рядок 170 "Дебiторська заборгонiсть за розрахунками з бюджетом"- 12,0 тис.грн.Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 482,0 тис.грн., а саме: -переплата постачальникам за товари, роботи послуги (сировину, водопостачання, газ, електроенергiю, та iнше). Грошовi кошти включають в себе суму грошей - 334,0 тис.грн, а саме на поточному рахунку в банку: -в нацiональнiй валютi - 334,0;. Iншi оборотнi активи 1260,0, а саме неотриманi податковi накладнi. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр Статутного капiталу ,заявлений та повнiстю сплачений, на дату балансу становить - 1641,0 тис. грн Статутний фонд товариства подiлено на 1641078 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,0 грн кожна ( свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 127I05I1I10 вiд 02 липня 2010 р.). Облiк формування статутного капiталу ведеться на рахунку 40" Статутний капiтал" i вiдповiдає вимогам П(С)БО №5. Розмiр статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Вiдрахування до резервного капiталу за результатами роботи у 2011 роцi не здiйснювалось. Страховi резерви та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi протягом 2011 року не нараховувалися. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2011 року пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Нерозподiлений прибуток на початок 2011 року становить 1147,0 тис. грн. Протягом 2011 року отримано прибутку-799,0 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на 31.12.2010 року-1946,0 тис.грн. Власний капiтал станом на 31.12.2011 року становить 3587,0 тис.грн. В структурi капiталу власнi кошти складають на звiтну дату 7,30% - цей показник нижче оптимального. Довгострокових зобов'язань пiдприємство немає. Розмiр поточних зобов'язань - 45792,0 тис.грн. Рядок 520 "Векселi виданi"-59,0 тис.грн.- ТОВ Азовська промислова iнвестицiйна група. Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги " - 45269,0 тис.грн. Кредиторами пiдприємства є: - ТОВ "Трейдiнг-Гарант" - 22993,6; АТЗТ "Завод "Унiверсал" - 17533,0; ТОВ "ТД Консул" - 1764,0; ТОВ "Мєга Траст Холдинг" - 1490,4; ТОВ "Мартенсит 2010" - 1396,8 та iншi. Рядок 540 "З одержаних авансiв"-464,0 тис.грн. ООО "Нефтегазхимкомплект" (РФ) - 464,0.