ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ " Цинк" створене на пiдставi чинного законодавства України, зареєстрованого Виконавчим комiтетом Костянтинiвсьої мiської ради "09" липня 2003 року, реєстрацiйний №1 269 120 0000 000230, iдентифiкацiйний код 32609581. На Загальних зборах вiд 30.03.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства "ЦИНК" на Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК".
Засновниками Товариства є юридичнi особи, якi приймали рiшення про створення Товариства та набули право власностi на акцiї Товариства у встановленому порядку вiдповiдно до дiючого законодавства.- Найменування юридичної особи засновника: ВАТ "Укрцинк"-код ЄДРПОУ: 00194317Мiсцезнаходження: 85102, Донецька обл., м.Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,1
- Найменування юридичної особи засновника: ТОВ "Анграм- Україна"код ЄДРПОУ: 32212419 Мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, Днiстровський район, вул.Чапаєва,12б.
Протягом всiєї дiяльностi Товариства злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органи управлiння Товариства наступнi:
-Загальнi збори- вищий орган Товариства;
-Наглядова рада- наглядовий орган Товариства;
-Генеральний директор- виконавчий орган Товариства;
-Ревiзор- контролюючий орган Товариства.
ПрАТ" Цинк" складається з одного пiдприємства, до складу якого входять :
- вiддiлення вельцювання
- вiддiлення отримання цинкового купоросу
- вiддiлення вилуговування
- механоремонтна дiльниця
- електроремонтна дiльниця
- хiмiчна лабораторiя
- санiтарно-промислова лабораторiя
- дiльниця охорони
- автотранспортна дiльниця
- допомiжна дiльниця
- механiчний цех
Всi структурнi пiдроздiли знаходяться за адресою 85102, Донецька обл., м.Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,1.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй ,представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не бiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозiцiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариством видано наказ № 19IБ вiд 31.03.2011 року На пiдставi ЗУ вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку Товариством затверджених наказом МФУ, iнших нормативно-правових актiв, з метою дотриманням єдиної методiки вiдображення господарських операцiй: Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється по журнально-ордернiй системi . Обов'язки по веденню бух. облiку покладається на бухгалтерську службу . Забезпечення безперервностi вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу, доходiв i витрат з дотриманням наступних принципiв:перiодичнiсть;iсторична(фактична) собiвартiсть;нарахування вiдповiднiсть доходiв i витрат; єдиний грошовий вимiр. Облiк господарських операцiй здiйснювати згiдно чинних Положень (стандартiв) бух. облiку та iнструкцiї по використанню Плану рахункiв. Визнання, вартiсть та облiк основних засобiв i iнших необоротних активiв здiйснювати згiдно П(С)БУ 7 "Основнi засоби", при цьому:- у склад основних засобiв зарахувати об'єкти термiном служби бiльше 1 року i вартiсть бiльше 1000 грн.;- переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi здiйснювати у разi, якщо вона суттєво (бiльш нiж на 100%) вiдрiзняється вiд залишкової вартостi;- нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати з використанням прямолiнейного методу. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв визнати нуль гривен.
До "Малоцiнних оборотних матерiальних активiв" (рахунок 112) вiдносити предмети вартостi до 1000 грн. i строком служби бiльше року. Амортизацiю МНМА нараховувати в розмiрi 50%. .Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С)БУ 8 "Нематерiальнi активи" з нарахуванням амортизацiї прямолiнiйним методом. Визнання, оцiнка та облiк запасiв здiйснювати згiдно П(С)БУ 9 "Запаси", при цьому:- використовувати для оцiнки вартостi вибуття запасiв в виробництво метод iдентифiкацiйної собiвартостi. Запаси з термiном використання менше 1 року, якi супроводжують виробничий процес на протязi одного облiкового перiоду облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi i швидкозношуванi предмети". В момент передання таких активiв в експлуатацiю списувати з балансу з одночасною органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку по мiстам експлуатацiї и вiдповiдним особам на протязi строка використання таких запасiв. Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати згiдно П(С)БУ 7 "Дебiторська заборгованiсть" , при цьому не створювати резерв сумнiвних боргiв. З метою заповнення Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, в процесi аналiзу дебiторської заборгованостi за реалiзовану готову продукцiю, товари, роботи, послуги, також i iншої дебiторської заборгованостi здiйснювати її групування по строкам непогашення:1) до 3 мiсяцiв;2) вiд 3до 6 мiсяцiв;3) вiд 6 до 12 мiсяцiв..Визнання, оцiнку та бухгалтерський облiк кредиторської заборгованостi здiйснювати згiдно П(С)БУ 11"Зобов'язання" , при цьому:перед складанням рiчної фiнансової звiтностi здiйснювати аналiз довготривалої кредиторської заборгованостi з метою видiлення її поточної частини; поточну частину кредиторської заборгованостi, що пiдлягає сплатi протягом 12 мiсяцi , вiдображати на рахунку 61 "поточна заборгованiть по довгостроковим зобов'язанням" Визнання i вiдображення в бухгалтерському облiку доходiв вiдображати згiдно П(С)БУ 15 "Дохiд", при цьому дохiд вiд надання послуг визнати по завершенню робiт на дату балансу, а саме по методу нарахування. Визнання i вiдображення в бухгалтерському облiку витрат вiдображати згiдно П(С)БУ 16 "Витрати", при цьому для облiку витрат використовувати рахунки класа8, 9 Плану рахункiв. З метою визначення виробничої собiвартостi продукцiї, затвердити перелiк змiнних i постiйних загальновиробничих витрат .
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЦИНК"за рiк, який закiнчився 31 грудня 2011 року
Адресат.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
Вступний параграф.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування емiтента - Приватне акцiонерне товариство " ЦИНК"
Скорочене найменування емiтента-ПрАТ "ЦИНК"
Код ЕДРПОУ - 32609581
Мiсце знаходження - 85102, Донецька обл.,м.Костянтинiвка,вул.Б.Хмельницького,б.1.
Серiя i номер свiдоцтва-А01 № 197928
Дата державної реєстрацiї- 09.07.2003 р.,
Орган, що видав свiдоцтво- виконавчий комiтет Костянтинiвської мiської ради Донецької областi
Опис аудиторської перевiрки:
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229I7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для об'рунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере-вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ЦИНК" пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Пiдприємства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї:
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ " ЦИНК " , яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);
- Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011
року (форма 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма 3);
-Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма 4);
-Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма 5).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi.
По результатам аудиту встановленi окремi порушення в частинi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку , якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть i не перекручують загальний фiнансовий стан Товариства.
Станом на 31.12.2011 року:
Необоротнi активи- 6951,0 тис.грн ;Оборотнi активи- 42428,0 тис.грн.; Власний капiтал- 3587,0 тис.грн.; Поточнi зобов'язання- 45792,0 тис.грн., Валюта балансу- 49379,0 тис.грн.Чистий прибуток за 2011 рiк 1331,0 тис.грн.
Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229I7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть ПрАТ " ЦИНК " за рiк, який закiнчився 31.12.2011 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi ПрАТ " ЦИНК ".
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
В процесi аудиту, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiрнiсть вiдображення та повноту розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi чистих активiв вимогам законодавства.
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 3587,0 тис. грн. Статутний капiтал складає 1641,0 тис. грн. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає величинi, встановленiй на кiнець року.
Розрахункова вартiсть чистих активiв (3587,0 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу ( 3587,0 тис.грн.).Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання Значних правочинiв:
ПрАТ " ЦИНК " у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" немало виконання значних правочинiв (вiд10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства вартiсть активiв складає 146681,0 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 14668,1 тис. грн. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Пiдприємством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Пiдприємство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства".
Пiдприємство не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не приймала рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Станом на 01.01.2011 року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:Загальнi збори акцiонерiв товариства; Наглядова рада, Генеральний Директор, Ревiзiйна Комiсiя. На загальних зборах вiд 30.03.2011 року у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з чинним законодавством змiнено структуру органiв корпоративного управлiння . З 31.03.2011 року склад наступний :Загальнi збори акцiонерного товариства; Наглядова ради, Генеральний директор (одноособово),Ревiзор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачене внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Протягом звiтного року Генеральний директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства .
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв (Протокол вiд 30.03.2011) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" вiдбулись змiни в складi посадових осiб.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ "ЦИНК", вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво ПрАТ "ЦИНК" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена та дiє.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудитора :
Прiзвище, Iм'я по батьковi - Дьомка Iрина Вiкторiвна;
Номер i дата видачi свiдоцтва: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2731 видане за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 30.11.2001 р. № 104, дiйсне до 30.11.2016 р.
Номер i дата видачi сертифiката: Сертифiкат аудитора А 004681, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 101 вiд 18 .05.2001 р., термiн дiї сертифiката продовжено до 18.05.2015 р. за рiшенням АПУ № 2114 вiд 25.02.2010 р.
Мiсце проживання: 84500,Донецька обл., м. Артемiвськ, вул. Чайковського,24I 26
Мiсце знаходження: 84500, Донецька обл., м. Артемiвськ , вул. Сибiрцева,17I320.
Телефон: 8(062) 340-16-48;
Факс: 8(062) 340-16-48;
Електрона адреса: attorney_audit @ mail.ru.
Дата i номер договору на проведення аудиту : № 3 вiд 22.02.2012р.
Дата початку проведення аудиту :29.03.2012 р.
Дата закiнчення проведення аудиту:29.03.2012 р.
Аудитор I.В. Дьомка
Дата аудиторського висновку:
"29" березня 2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконаних робiт та надання послуг:
Основним видом дiяльностi пiдприємства є виробництво свинцю,цинку та олова; оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатах з них
Обсяги реалiзацiї у грошовому виразi за останнi роки наведенi нижче: 2006р.-тис.грн.;2007р.- тис.грн.;2008р.- тис.грн. 2009р.- 140009тис.грн. 2010р.-252127 тис.грн..,2011р.-75229,0 тис.грн.
У 2011 роцi обсяг реалiзацiї зменшився на 176898 тис.грн., або 299% у порiвняннi з 2010 роком.
В 2011 роцi Товариством виробництво цинкового купоросу вищого та першого сортiв доведено до 2054,6 т, що на 812,1 т бiльше у порiвнянi з 2010 роком.
Перспективи розвитку : нарощувати виробництво цинкового купоросу вищого та першого сортiв в кiлькостi 2100-2200 тн за рiк залежно вiд попиту.Освоїти переробку нових видiв сировини (шлакi ЦАМ, изгарi пiсля оцинкування та iншi).Продовжувати можливiсть випуска нових видiв продукцiї та розширення її асортименту.
Залежнiсть вiд сезених змiн: Виробництво та продаж продукцiї ПрАТ " ЦИНК " не залежить вiд сезоних змiн.
Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв.Ринок збуту продукцiї, послуг є пiдприємства України та Росiйської федерацiї . Головним замовниками продукцiї є ПрАТ "ДМЗ "Астра"; , АТ "Мушкетiвська автобаза", ПП "Герон". Методами продажу є заключення довгострокових i разових договорiв.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва на ринкiв збуту:
1) Фактори (чинники ) ризику, пов,язанi з iнвестуванням в цiннi папери:-значний ступiнь ризику, який впливає на дiяльнiсть пiдприємства, є можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;-ризики щодо порядку оподаткування доходiв за розмiщенням емiсмiйними цiнними паперами, та цiнними паперами, що розмiщуються, вiдсутнi, тому що акцiї на торгiвельнiй бiржi не продаються та до лiстiнгу не включенi; -будь-яких iнших факторiв, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, немає.
2) Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента: низька платоспроможнiсть, високi цiни на енергоносiї i паливо,високi податки та нарахування на зароботну плату.
3) Полiтичнi i макроекономiчнi ризики емiтентiв розглядаються як суттєвi, у зв,язку з пiдвищенням цiн на продукцiю як на територiї України, так i в свiтi взагалi.
З метою зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту емiтентом впроваджуються заходи щодо заощадження енергоносiїв та палива, ефективного використання робочого часу, пошук i закупiвля якiсної i недорогої сировини, розмiщення ефективної реклами,заключення вигiдних договорiв. Рiвень впровадження нових технологiй невисокий. Розширення виробництва не вiдбувається. ПрАТ " ЦИНК" має достатньо високий рiвень лiквiдностi, платоспроможностi, забезпеченностi власними оборотними засобами.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Каналами збуту продукцiї є пiдприємства України та Росiйської Федерацiї. Методами продажу є заключення довгострокових i разових договорiв. Пiдприємство вивчає ринок i користується послугами менеджерiв.
Про джерела сировини,їх доступнiсть та динамiку цiн: Джерелами сировини є пiдприємства України
Джерелом сировини є пiдприємства Донецької областi. , наприклад : ТОВ "Трейдiнг-Гарант", ПАТ "Iнвесбудсервiс", АТ "Завод "Унiверсал", ТОВ "Мартенсiт-2010",
ТОВ "Електротехпром".
Потреби емiтента в сировинi i матерiалах повнiстю задовольняються за рахунок регiонального ринку. Цiни на сировину, матерiали в середньому зросли на 35%, що негативно вплило на реалiзацiю продукцiї та прибуток пiдприємства. Дiнамика цiн залежить вiд витрат виробникiв, якi з кожним роком збiльшуються через збiльшення цiн на паливно-мастильнi матерiали, заробiтну плату та витрат на забезпечення умов зберiнання сировини.
Iнформацiя про особливостi розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент,рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку:
Особливостi розвитку галузi не залежнiсть вiд клiматичних умов. Виробництво свинцю,цинку та олова; оптова торгiвля чорними та кольоровими металами -галузь виробництва, в якiй емiтент здiйснює свою дiяльнiсть. . Головною вiдмiннiстю цiєї галузi виробництва є перехiд на виробництво з замовлень та облiк специфiчних потреб i вимог замовникiв в стислi термiни.Стан розвитку цiєї галузi виробництва характеризується: -комплексним використанням комп'ютерних технологiй i сучасного обладнання в усiх сферах дiяльностi (проектування, копiювання i розмноження видань, пiдтримка та вiдстеження iнформацiї про вирiб на протязi усього життєвого циклу, управлiння документообiгом i бiзнес-процесами, контроль виконавчої i трудової дисциплiни i т.д.) -втiленням автоматичних систем керування виробництвом в усiх його аспектах.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв:Освоїти переробку нових видiв сировини (шлакi ЦАМ, згарi пiсля оцинкування та iншi).
Положення емiтента на ринку не монопольне, але досить стiйке.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг)емiтента:Емiтент немає конкурентiв в данiй галузi виробництва .
Перспективнi плани розвитку емiтента: ПрАТ " ЦИНК" планує:Продовжити виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв.Розробку нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.Нарощувати виробництво цинкового купоросу вищого та першого сортiв в кiлькостi 2100-2200 тн за рiк залежно вiд попиту.Освоїти переробку нових видiв сировини (шлакi ЦАМ, изгарi, пiсля оцинкування та iншi).Продовжувати можливiсть випуска нових видiв продукцiї та розширення її асортименту. Отримати лiцензiю на працю з прекурсорами.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання: ТОВ "Трейдинг-Гарант", АТ "Завод "Унiверсал", ТОВ "Мартенсiт-2010", ТОВ "Електротехпром".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Динамiка активiв за останнi п'ять рокiв 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;2011
Основнi засоби: 3349,1; 4539,4; 769,0; 9529,0; 8219,0;6951,0
Нематерiальнi активи: 0; 0; 4,0; 3,0; 1,0;0.
Незавершене будiвництво: 0; 0; 4,0; 4,0; 7,0;0.
Усього Необоротнi активи: 3349,1; 4539,4; 777,0; 9536,0; 8227,0;6951,0.

Запаси:
- виробничi запаси:1936,3; 2232,1; 849,0; 5699,0; 1520,0;2516,0.
- незавершене будiвництво: 0; 0; 41,0; 324,0; 248,0;578,0.
- готова продукцiя: 0; 2686,8; 4587,0; 18 361,0; 1299,0;1311,0
- товари: 0; 0; 0; 21 184,0; 24 803;21174,0.
- векселi одержанi: 0;0; 32 145,0; 4869,0; 81 411,0;0.

Дебiторська заборгованiсть:
- за товари, роботи, послуги: 33,6; 56,5; 751,0; 4 371,0; 27 748,0;14761,0.
- за розрахунками з бюджетом: 285,0; 125,1; 7,0; 4 412,0; 6,0;12,0.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 3313,1; 249,2; 347,0; 90,0; 284,0;482,0.

Грошовi кошти та їх еквiваленти:
- в нац. валютi: 107,1; 12,5; 14,0; 230,0; 870,0;334,0.
- в iноземн. Валютi: 5,1; 5,1; 0; 0; 455,0;0.
- iншi оборотнi активи: 100,8; 1059,0; 241,0;1438,0; 0;1260.

Усього Оборотнi активи: 5 781,0; 8 658,1; 38 982,0; 60 978,0; 138 644,0;42428.
Враховуючи те , що запаси використовуються на поточну дiяльнiсть, суттєвого списання дебiторської заборгованостi не вiдбувалось, вважаємо , що iстотними активами є саме основнi засоби.
Iнформацiя про придбання та вiдчудження основних засобiв :
1) за 2007 рiк На протязi року введено в дiю основнi засоби на 1881,9 тис.грн., а саме: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої-683,0 машини та обладнання- 1174,5 ; iншi основнi засоби -17,2 ; МНМА-7,2. , вибуття незначне.
2) за 2008 рiк : На протязi року введено в дiю основнi засоби на 1246 тис.грн., а саме: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої- 558,0 машини та обладнання- 639,0 ; iншi основнi засоби -49,0. , вибуття незначне.
3) за 2009 рiк : На протязi року введено в дiю основнi засоби на 9803,0 тис.грн., а саме: машини та обладнання- 35,0 ; транспортнi засоби-9768,0., вибуття незначне.
4) за 2010рiк : незначне придбання., вибуло за рiк -0.
Суттєвих змiн по запасам за останнi п'ять рокiв не було. Суттєвих змiн по дебiторськiй заборгованiсть за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось.
5)за 2011 рiк: незначне придбання-133,0 тис.грн; вибуття-7,0 тис.грн.
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство використовує власнi основнi засоби та орендованi основнi засоби.

Основнi засоби , якi утримуються на балансi та орендованi основнi засоби емiтента знаходяться за адресою:85102 Донецька область, м.Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,1

Пiдприємство орендує основнi засоби, а саме: будiвля механiчного цеху,будiвля плавильного вiддiлення,агломерацiйне вiддiлення,побутовi примiщення,будiвля вельц печi,будiвля ГМЦ,кадмiєве вiддiлення, марганцевий склад, будiвля пiдстанцiї, площадка складу, парова котельна,гiдрометалургiйний цех, примiщення шихтарника,склад флюсiв, знижувальна пiдстанцiя, вiддiлення цинкових злиткiв.
ПрАТ " ЦИНК" володiє наступними основними засобами:
полуавтомат сварочний-10.2, полуавтомат зубофрезерний СТ-280037 -26,0 тис.грн., продольно фрезерний станок 6г606 -33,7 тис.грн., система опалення АОГВ-96 "Sit" -17,0; станок плоскошлифовальний ЗЛ 722в-13,7; вальцова установка - 26,7; полуприцеп марка BODEX-10 одиниць-2544,9 тис.грн., сiдельний тягач DAF-9 одиниць-7222,8 тис.грн. автомобiльний парк (навантажувачi, полупричепи, сiдельнi тягачi)турбокомпресори та iншi основнi засоби.
Пiдприємство надає в оренду основнi засоби , якi вiдображаються по групi "Транспортнi засоби", а саме:
- сiдельнi тягачi DAF (9 одиниць) загальною вартiстю 7222,8 тис.грн.
- полу причепи BODEX (10 одиниць) загальною вартiстю 2544,9 тис.грн.

Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання
Виробнича потужнiсть пiдприємства визначається наявним устаткуванням, площею виробничих примiщень, оснащенням, допомiжним устаткуванням.
Власних та орендованих виробничих потужностей пiдприємство має в достатнiй кiлькостi для ведення господарської дiяльностi, а саме:
- будiвля механiчного цеху з устаткуванням
- будiвля плавильного вiддiлення з устаткуванням
- агломерацiйне вiддiлення з устаткуванням
- побутовi примiщення
- пiч КС
- обертова пiч
- будiвля ГМЦ з вилуговувальним обладнанням (агiтатори, згущувачi, бункера)
- кадмiєве вiддiлення з устаткуванням
- марганцевий склад
- будiвля пiдстанцiї
- площадка складу
- парова котельна
- примiщення шихтарника
- склад флюсiв
- знижувальна пiдстанцiя
- вiддiлення цинкових злиткiв.
- хiмiчна лабораторiя з обладнанням
- санiтарно-промислова лабораторiя з обладнанням.

Також пiдприємство орендує земельнi дiлянки для розмiщення виробничих та допомiжних потужностей загальною площею 1,9081 га.
Використовуючи власнi та орендованi виробничi потужностi Товариство за 2011 рiк виготовило:1.Нiкель первинний Н-1-234,8т на суму-43136,8 тис.грн.2. Купорос цинковий (сульфат цинку)-2054,0 т насуму-14465,1 тис.грн.3.Iнша продукцiя-111,2 т. на суму 0,3 тис.грн.
Ступiнь використання: -будинки, споруди та передавальнi пристрої-100% ;-машини та обладнання-90%-транспортнi засоби-90%; -iнструменти, прилади, iнвентар - 80%; iншi основнi засоби-60% ; - малоцiннi необротнi матерiальнi активи - 60%.
Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. На пiдприємствi дотримуються належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання.
Проводяться капiтальнi та поточнi ремонти. В 2011 роцi пiдприємством витрачено на капiтальнi ремонти-50,6 тис.грн., поточнi ремонти-190,9 тис.грн., а саме

- ЛЕП вилуговувального вiддiлення - 50,5 тис.грн.
- обертова пiч (в орендi) - 8,6 тис.грн.
- будiвля механiчного цеху (в орендi) - 30,5 тис.грн.
- пiч отримання цинкового купоросу - 12,6 тис.грн.
- навантажувач дизельниц - 35,9 тис.грн.
- подовжньо-фрезерний станок - 5,7 тис.грн.
- пiдстанцiя № 1 (в орендi) - 6,0 тис.грн.
- сгущувачi - 59,7 тис.грн.

Спосiб утримання активiв: активи утримуються за власнi кошти пiдприємства.
Основнi засоби:будiвлi та споруди-утримуються в робочому станi - iнструменти, прилади, iнвентар - утримуються в робочому станi, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти; - iншi необротнi матерiальнi активи - утримуються у належному станi.; - малоцiннi необротнi матерiальнi активи - утримуються в робочому станi.

Будь-якi значнi правочини емiтента щодо основних засобiв не вiдбувалися.
Обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами емiтент не має.

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства:
На пiдприємствi встановленi екологiчни нормативи,якi включають:
-нормативи екологiчної безпеки (гранiчно допустимi концентрацiї забруднення речовин в навколишньому природному середовищi, лiмiти на утворення та розмiщення вiдходiв виробництва);
-гранично допустимi викиди i скиди в оточуюче природне середовище забруднюючих хiмiчних речовин.
На базi екологiчного законодавства до пiдприємства застосовуються наступнi екологiчнi вимоги:
-при розмiщеннi, проектуваннi,будiвництвi, реконструкцiї, введенi в експлуатацiю споруд i iнших об'эктiв проводиться їх екологiчна експертиза;
-при застосуваннi токсичних речовин пiдприємство має необхiднi лiцензiї;
-при забрудненнi виробничими, побутовими та iншими вiдходами укладаються угоди на їх утилiзацiю, розмiщення та використання на iнших пiдприємствах;
-для екологiчної безпеки транспортних засобiв на пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню викидiв у природне середовище та графiки проходження технiчного огляду.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням забезпечення охорони навколишнього природного середовища, санiторного i епiдемiологiчного благополуччя населення.
Нараховано збору за забруднення навколишнього середовища в 2011 роцi 41,9 тис.грн..
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв,
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство у найближчий час немає, через вiдсутнiсть коштiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою , що впливає на дiяльнiсть пiдприємства, конкурентська бородьба за розширення ринку збуту в Росiйськiй Федерацiї та Республiкi Беларусь, що не дозволяє пiдприємству нарощувати обсяги реалiзацiї. Має вплив на собiвартiсть продукцiї (неможливiсть її зниження) наявнiсть цiлої ланки посередникiв, постiйний рiст тарифiв на паливо, електроенергiю, податкiв на землю i т.д., що складають велику частку витрат обiгу.
На основний вид дiяльностi товариства суттєво впливають соцiально-економiчнi фактори, нестача обiгових коштiв,низька платоспроможнiсть споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна.
ПрАТ " ЦИНК" планує:- продовжити виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв;- розробку нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2011 року ПрАТ " ЦИНК"сплатило штрафнi санкцiї за порушення податкового законодавства в сумi 1,0 тис.грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно.
Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 0,25.
К=ф.1(р.220+р.230+р.240)Iф.1 р.620
К на 01.01.2011= 1325I144083= 0,00;
К на 31.12.2011= 334I45792= 0,00
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2011р. нижче нормативного, отже, пiдприємство нездатне негайно погасити значну частину боргiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi:
1.1 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi:
К.ш.л. розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства.
Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобовязань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
К.ш.л. враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, тому що при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи ( запаси не враховуються). Орiєнтовне нижнє значення дорiвнює 0,6-0,8.
К= ф.1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140)Iф.1 р.620
К на 01.01.2011р.=(138644-1520-0-248-1299-24803)I144083= 0,77;
К на 31.12.2011р.=(42428-2516-578-1311-21174)I45792=0,37.
В нашому випадку цей коефiцiєнт показує, що станом на 31.12.2011р пiдприємство здатне погасити 37% своїх зобов'язань за рахунок найбiльш лiквiдної частини обiгових коштiв при їх обертаннi в грошову форму в найближчий перiод часу.
1.2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi.
К.п.л. - розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
К.п.л. дає загальну оцiнку лiквiдностi активiв i показує, скiльки гривень поточних активiв пiдприємства доводить на одну гривню поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi, що дорiвнює 1 i бiльше, свiдчить про сприятливий стан активiв пiдприємства.
К=ф.1р.260Iф.1 р.620
К на 01.01.2011р. = 138644I144083= 0,96;
К на 31.12.2011р. = 42428I45792=0,93.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi товариства зменшився з 0,96 до 0,93, це є негативним показником у дiяльностi пiдприємства, не знаходиться у межах нормативного.
На одну грн. поточних зобов'язань припадає 0,93 грн. оборотних активiв, що свiдчить про несприятливий стан активiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi, автономiї). Вiн визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, що вкладенi в майно пiдприємства, розраховується як вiдношення власних коштiв до суми активiв пiдприємства. Чим вище значення цього коефiцiєнту, тим бiльш стiйке, стабiльне i незалежне вiд кредиторiв пiдприємства (нижня межа 0,25).
Згiдно з попереднiми методиками, пiдприємство вважається фiнансово стiйким при умовi, що частина власного капiталу в загальнiй сумi його фiнансових ресурсiв складає не менш 50%, тобто у 2010р.коефiцiєнт був вище оптимальної межi.
К=р.380Iр.640
К на 01.01.2011= 2788I146871=0,02 К на 31.12.2011= 3587I49379=0,07.
Отже, зобов'язання пiдприємства не можуть бути покритi його власними коштами на 100%. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом. Коефiцiєнт характеризує спiввiдношення власних та позикових коштiв. Розраховується як вiдношення власного капiталу до суми позикового(оптимальне значення 1-2 та вище).
К= р.380Iр.480+р.620
К на 01.01.2011 = 2788I0+144083=0,03
К на 31.12.2011=3587I0+45792=0,08.
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом Товариства збiльшивсявся з 0,02 до 0,07.
Значення коефiцiєнта знаходиться нижче оптимальних меж. Отже iснує залежнiсть товариства вiд iнвесторiв.
Чим вище цей показник, тим менша залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел. На пiдставi отриманих показникiв фiнансового стану ПрАТ "ЦИНК" можна зробити висновок, що пiдприємство немає достатньо високого рiвня лiквiдностi, платоспроможностi, забезпеченностi власними оборотними засобами. В цьому пiдприємство не має перспективи для подальшого розвитку, також не має достатнього рiвня робочого капiталу.
Пiдвищення рiвня лiквiдностi можливе через рiцiоналiзацiю органiзацiї використання фiнансових ресурсiв, полiпшення результатiв виробничої i комерцiйної дiяльностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договори,якi були укладенi в 2011 роцi в сумi 300,0 тис.грн. виконанi. Заздалегiдь довгострокового сформованого пакету заказiв немає, замовлення носять поточний характер
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує нарощувати виробництво цинкового купоросу вищого та першого сортiв в кiлькостi 2100-2200 тн за рiк залежно вiд попиту.Освоїти переробку нових видiв сировини (шлакi ЦАМ, изгарi, шихта горячого дифузицiйоного оцинкування та iншi).Продовжувати можливiсть випуска нових видiв продукцiї та розширення її асортименту.Товариство має змогу придбати новi передовi технологiї по виробництву продукцiї. У наступному фiнансовому роцi пiдприємство очiкує отримати чистий прибуток на рiвнi звiтнього.Зниження собiвартостi неможливе, в зв,язку з ростом тарифiв на сировину,паливо, енергоносiї, ростом податкових платежiв.
ПрАТ " ЦИНК" планує:-продовжити виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв;-розробку нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На пiдприємствi дослiджень та розробок за звiтний перiод не вiдбувалось та не планується.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ стороною яких виступає емiтент немає
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Протягом 2011 року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. Дивiденди протягом 2011 року не нараховувались. Доповнення до iнформацiї про власникiв iменних цiнних паперiв емiтента: акцiї переведенi у без документарну форму. Код ISIN UA 0506151002 . За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 13 вiд 30.03.2011 р.) змiнено назву з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2011 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме: - Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами; - Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визначеної на дату балансу, не проводилася; - Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств); - Продаж запасiв, який свiдчить про необ'рунтованостi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася; - Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались; - Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiтностi, не були виявленi; - Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося; - Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося; - Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдприємства, не приймались; - Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося; - Непрогнозованих змiн iндексiв цiн та валютних курсiв не сталося; - Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися; - Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися; - Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були.