ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Дьомка Iрина Вiкторiвна
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2343007064
Місцезнаходження  Донецька область, Артемiвський, 84500, м.Артемiвськ, Чайковського,24I26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2731
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.11.2001
Міжміський код та телефон  (062) 340-16-48
Факс  (062) 340-16-48
Вид діяльності  надання аудиторських послуг
Опис  перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
 
Найменування  Костянтинiвська фiлiя ПрАТ "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24311265
Місцезнаходження  Донецька область, дIн, 85102, м.Костянтинiвка, пр.Ломоносова,132Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №520861
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКРРФП України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.02.2010
Міжміський код та телефон  +38 0627228074
Факс  +38 0627228074
Вид діяльності  Страхова дiяльнiсть
Опис  Здiйснення обов'язкового страхування небезпечного вантажу
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, дIн, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  +38 044 279-10-78
Факс  +38 044 377-70-16
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  ПАТ Промiнвестбанк в особi фiлiї " ГУ ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi" " надає послуги зберiгача цiнних Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ " Цинк" . У звязку з проведенням дематерiалiзацiї випуску акцiй укладен Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-598 вiд25.06.2010р
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство " Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" (фiлiя "Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi)
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00039002
Місцезнаходження  Київська область, дIн, 01001, м.Київ, пр. Шевченка,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  +38 044 201-52-53, (фiлiя-т. (062) 332-88-69)
Факс  +38(062) 337-21-14
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  ПАТ Промiнвестбанк в особi фiлiї " ГУ ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi" " надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПрАТ "ЦИНК" Товариство не планує вiдмову вiд послуг зберiгача у майбутньому. У зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї випуску акцiй укладен Договiр про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується № 15-94\29-1018\10 вiд 07.07.2010р..