ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Особлива інформація на 21.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017ЗвільненоГенеральний директорСафiн Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Звiльнено. Генеральний директор Сафiн Олександр Анатолiйович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. у зв`язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Перебував на посадi з 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017ПризначеноГенеральний директорСафiн Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.) : Призначено. Генеральний директор - Сафiн Олександр Анатолiйович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ЗАТ «Цинк», генеральний директор ПрАТ «ЦИНК».
21.04.2017ЗвільненоГолова Наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, д/н24
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Звiльнено. Голова Наглядової ради - Паламарчук Iгор Станiславович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) ) з 21.04.2017р. у зв`язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 24,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 393859 шт. Перебував на посадi з 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПаламарчук Iгор Станiславович д/н, д/н, д/н24
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.) : Обрано. Член Наглядової ради - Паламарчук Iгор Станiславович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) ) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 24,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 393859 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа: водiй спецмашин, плавильник, майстер, комiрник, дозiметрiст, заступник начальнику вiддiлу збуту ТОВ «ТПК»УКРСПЛАВ».
21.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової ради Кулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н27
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.) : Звiльнено. Член Наглядової ради – Кулiш Михайло Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) ) з 21.04.2017р. у зв`язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 27,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 443091 шт. Перебував на посадi з 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Кулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н27
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Обрано. Член Наглядової ради - Кулiш Михайло Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) ) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 27,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 443091 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа: директор СПД, начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення водних живих ресурсiв та регулювання риболовства у Донецькiй областi, директор ТОВ «Монолiт».
21.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової ради Вовненко Вадим Петровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Звiльнено. Член Наглядової ради – Незалежний директор – Вовненко Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. у зв`язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0 шт. Перебував на посадi з 19.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиВовненко Вадим Петрович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Обрано. Член Наглядової ради – Незалежний директор – Вовненко Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-енергетик ЗАТ «Цинк», головний енергетик ТОВ «Українська табачна компанiя».
21.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиВовненко Вадим Петрович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням засiдання Наглялової ради ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 48 вiд 21.04.2017р.): Обрано. Голова Наглядової ради - Незалежний директор – Вовненко Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-енергетик ЗАТ «Цинк», головний енергетик ТОВ «Українська табачна компанiя».
21.04.2017ЗвільненоРевiзорСергiєнко Тетяна Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.) : Звiльнено. Ревiзор - Сергiєнко Тетяна Василiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. у зв`язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Перебував на посадi з 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017ОбраноРевiзорСергiєнко Тетяна Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЦИНК" (Протокол № 19 вiд 21.04.2017р.): Обрано. Ревiзор - Сергiєнко Тетяна Василiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.04.2017р. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi: 0,0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ООО «Матрица», головний бухгалтер ВАТ «Донмаш «Астра», бухгалтер ТОВ «ТПК»УКРСПЛАВ».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.