ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Особлива інформація на 19.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВідкрите акціонерне товариство "Укрцинк"д/н, 00194317, д/н49
Зміст інформації:
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК" Код за ЄДРПОУ: 32609581 Місцезнаходження: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 1 Міжміський код, телефон та факс: (06272) 2-63-24 Електронна поштова адреса: 32609581@zinc.pat.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zinc.pat.ua/ Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦИНК" (Протокол №18 від 19.04.2016р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Член Наглядової ради - Відкрите акціонерне товариство "Укрцинк" (місцезнаходження: 85102, Донецькая обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, код за ЄДРПОУ 00194317) з 19.04.2016р. у зв`язку із внесенням змін згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 49%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 804 128 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2014р. по 19.04.2016р.
19.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради - Незалежний директорВовненко Вадим Петровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Обрано. Член Наглядової ради - Незалежний директор - Вовненко Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у зв`язку із внесенням змін згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.). Строк, на який призначено особу - 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 0,0 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний інженер-енергетик ЗАТ "Цинк", головний енергетик ТОВ "Українська табачна компанія". III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Сафін Олександр Анатолійович 20.04.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.