ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 11.04.2014

Особлива інформація на 10.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГенеральний директорСафiн Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Звiльнено у зв'язку закiнченням строку повноважень, перебував на посадi з 31.03.2011р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеноГенеральний директорСафiн Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, .0
Зміст інформації:
Призначено на строк 3 роки. Працював: приймальник-дозиметрист, економiст iз збуту ЗАТ «Укрсплав», генеральний директор ЗАТ «Цинк», генеральний директор ПрАТ «ЦИНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиПаламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, д/н24
Зміст інформації:
Звiльнено у зв`язку з закiнченням строку повноважень, перебував на посадi з 31.03.2011р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиПаламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, .24
Зміст інформації:
Призначено на строк 3 (три) роки. Працював: учень токаря, водiй спецмашин, плавильник, майстер, комiрник, дозiметрiст, заступник началь-нику вiддiлу збуту ТОВ «ТПК»УКРСПЛАВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиКулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н27
Зміст інформації:
Звiльнено у зв`язку з закiнченням строку повноважень, перебував на посадi з 31.03.2011р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиКулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н27
Зміст інформації:
Призначено на строк 3 (три) роки. Працював: директор СПД, начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення водних живих ресурсiв та регулювання риболовства у Донецькiй областi, директор ТОВ «Монолiт». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нЗвільненоГолова Наглядової радиВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦИНК"д/н, 00194317, д/н49
Зміст інформації:
Звiльнено у зв`язку з закiнченням строку повноважень. Перебував на посадi з 31.03.2011р.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦИНК"д/н, 00194317, д/н49
Зміст інформації:
Призначено на строк 3 (три) роки.
д/нЗвільненоРевiзорВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "АСТРА"д/н, 14312751, д/н0
Зміст інформації:
Звiльнено у зв`язку з закiнченням строку повноважень.
д/нПризначеноРевiзорСергiєнко Тетяна Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Призначено, як фахiвця у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, на строк 3 (три) роки. Працювала бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ООО «Матрица», головний бухгалтер ВАТ «Донмаш «Астра», бухгалтер ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова Наглядової радиПаламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, д/н24
Зміст інформації:
Обрано на строк 3(три) роки на засiданнi Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради №38 вiд 10.04.2014р. Працював: учень токаря, водiй спецмашин, плавильник, майстер, комiрник, дозiметрiст, заступник началь-нику вiддiлу збуту ТОВ «ТПК»УКРСПЛАВ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.