ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 11.04.2014

Особлива інформація на 10.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Сафiн Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

11.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85102, Донецька обл., м.Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 32609581
5. Міжміський код та телефон, факс 0627225953, 0627226324
6. Електронна поштова адреса 32609581@zinc.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zinc.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.04.2014

(дата)